ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ - REGULATION ENDURO

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (O.M.A.E)
ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ENDURO
2017
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ (ΕΠ.Α.)
ΕΠΑ/ΟΜΑΕ Γενικός Κανονισμός Αγώνων Enduro 2017
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.................................................................................................................... 3
ΑΡΘΡΟ 1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ.............................................................................. 3
ΑΡΘΡΟ 2 ΟΡΟΛΟΓΙΑ................................................................................................................. 3
ΑΡΘΡΟ 3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ............................................................................................................. 4
ΑΡΘΡΟ 4 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ............................................................................................................ 5
ΑΡΘΡΟ 5 ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ............................................................................................................. 5
ΑΡΘΡΟ 6 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΡΧΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ................................ 5
ΑΡΘΡΟ 7 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ............................................................................................................. 7
ΑΡΘΡΟ 8 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ.............................................................................................................. 7
ΑΡΘΡΟ 9 ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΕΧ) ΚΑΙ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ (ΣΕΔ).................................... 8
ΑΡΘΡΟ 10 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ............................................................................................. 10
ΑΡΘΡΟ 11 ΠΟΙΝΕΣ.................................................................................................................... 11
ΑΡΘΡΟ 12 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΙΣ................................................................................................ 12
ΑΡΘΡΟ 13 ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΤΗΡΟΥΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (PARC FERME).................................. 12
ΑΡΘΡΟ 14 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ.............................................................................. 13
ΑΡΘΡΟ 15 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ....................................... 13
ΑΡΘΡΟ 16 ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ .......................................................................................................... 13
ΑΡΘΡΟ 17 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ.................................................................................. 13
ΑΡΘΡΟ 18 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΠΟΝΑ....................................................................................... 13
ΑΡΘΡΟ 19 ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΒΡΑΒΕΙΑ ............................................................................................ 14
ΑΡΘΡΟ 20 ΑΠΟΝΟΜΗ............................................................................................................... 14
Σελίδα 2 από 14
ΕΠΑ/ΟΜΑΕ Γενικός Κανονισμός Αγώνων Enduro 2017
ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΑΡΘΡΟ 1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
1.1 Ο Αγώνας Enduro είναι αγωνιστική εκδήλωση που διοργανώνεται μέσα στα όρια της Ελλάδας, με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΠΑ-ΟΜΑΕ. Έχει μήκος ανά Σκέλος από 10χλμ μέχρι και 250χλμ και συνολικό μήκος από 30χλμ έως 500χλμ. Η διάρκειά του πρέπει να είναι από 1 έως και 2 ημέρες. Σε κάθε όχημα επιβάλλεται να επιβαίνει διμελές πλήρωμα (οδηγός και συνοδηγός - πλοηγός). Ο αγώνας περιλαμβάνει Ειδικές Δοκιμασίες και Απλές Διαδρομές. Σε κάθε σκέλος του αγώνα πρέπει να διεξάγονται από 1 έως και 6 Ειδικές Δοκιμασίες.
Σε όλη τη διάρκεια του αγώνα πρέπει να τηρείται ο ΚΟΚ.
1.2 Οι Απλές Διαδρομές (ΑΔ) διεξάγονται σε χωματόδρομους κακής βατότητας με καθορισμένο ιδανικό χρόνο. Οι ΑΔ μπορεί να περιλαμβάνουν τμήματα ασφάλτου με μέγιστο επιτρεπτό ποσοστό το 20% των συνολικών χιλιομέτρων των απλών διαδρομών. Οι απλές διαδρομές θα γίνονται με καθορισμένο ιδανικό χρόνο.
1.3 Οι Ειδικές Δοκιμασίες (ΕΔ) είναι οροθετημένες δύσκολες διαδρομές εκτός δρόμου σε φυσικό περιβάλλον που δεν είναι απαιτείται και δεν επιτρέπεται η εκ των προτέρων ανθρώπινη παρέμβαση. Οι ΕΔ διανύονται υποχρεωτικά με τη φορά που ορίζει ο οργανωτής από το ΣΕΧ Αφετηρίας μέχρι το ΣΕΧ Τερματισμού αυτής. Ο πραγματικός χρόνος παραμονής κάθε οχήματος μεταξύ του ΣEX Αφετηρίας και του ΣEX Τερματισμού κάθε EΔ ισοδυναμεί με το χρόνο εκτέλεσης της ΕΔ που θα χρεωθεί το κάθε όχημα ως επίδοσή του.
1.4 Η Βαθμολογία των οχημάτων προκύπτει με βάση το χρόνο που χρειάστηκαν για να διανύσουν τις ειδικές δοκιμασίες του αγώνα συν τις ποινές των απλών διαδρομών συν τις όποιες άλλες ποινές δέχθηκε το όχημα. Το όχημα με τον μικρότερο χρόνο θα είναι ο νικητής του αγώνα.
1.5 Τα οχήματα πρέπει να διανύσουν τη συνολική διαδρομή χωρίς τη χρήση οποιουδήποτε εξωτερικού παράγοντα και με μοναδική βοήθεια τη χρήση του εξοπλισμού που μεταφέρουν μαζί τους.
1.6 Αν ο οργανωτής θέλει, μπορεί με προηγούμενη έγκριση από την ΕΠΑ, να κάνει διαφορετική διαδρομή ή/και ειδικές δοκιμασίες, ανάλογα των ικανοτήτων των οχημάτων που λαμβάνουν μέρος. Σε τέτοια περίπτωση, πρέπει να σχεδιάσει διαφορετικό δρομοβιβλίο για κάθε διαδρομή ή/και κατηγορία οχήματος.
1.7 Το μήκος μιας Ειδικής Δοκιμασίας μπορεί να είναι από 300 μέτρα έως 1.000 μέτρα.
1.8 Η επιλογή των διαδρομών πρέπει να επιτρέπει στη πλειονότητα των πληρωμάτων που βρίσκονται εντός αγώνος να πραγματοποιούν το μεγαλύτερο τμήμα της διαδρομής με το φως της ημέρας και να είναι τέτοια που να μην επιτρέπει στα οχήματα να αναπτύξουν συνολική ΜΩΤ. πέραν των 30 χιλιομέτρων. Μπορεί, όμως, ο οργανωτής να σχεδιάσει μια Απλή ή/και μία Ειδική Διαδρομή νυχτερινή με τη προϋπόθεση ότι όλα τα αυτοκίνητα θα εκκινήσουν τις διαδρομές αυτές αφού έχει πέσει το σκοτάδι. Οι οργανωτές παροτρύνονται να σχεδιάζουν διαδρομές τέτοιου επιπέδου δυσκολίας που η μέγιστη δυνατή Μ.Ω.Τ. να μην ξεπερνά τα 25 χιλιόμετρα κατά το δυνατόν.
1.9 Mετά από διάρκεια οδήγησης μεταξύ 12 και 20 ωρών είναι υποχρεωτική μια ανάπαυση διάρκειας τουλάχιστον 8 ωρών.
1.10 Κάθε τροποποίηση που δεν συμφωνεί με τον γενικό και τεχνικό κανονισμό της ΕΠΑ-ΟΜΑΕ, πρέπει να έχει ειδική έγκριση. Μετά την έγκριση, οι τροποποιήσεις πρέπει να εμφανίζονται στον Συμπληρωματικό Κανονισμό με έντονα γράμματα (bold).
1.11 Για τους αγώνες που προσμετρούν σε θεσμό enduro, δεν επιτρέπεται καμία τροποποίηση στα άρθρα 2, 3 και 13.
ΑΡΘΡΟ 2 ΟΡΟΛΟΓΙΑ
― Ενημέρωση : Η ενημέρωση πρέπει να γίνεται από τον Αλυτάρχη του αγώνα ή τον βοηθό του, η δε παρουσία των αγωνιζομένων είναι υποχρεωτική. Το κείμενο της ενημέρωσης που αφορά την ασφάλεια πρέπει να δοθεί γραπτά και ενυπόγραφα και να αναρτηθεί στον επίσημο πίνακα ανακοινώσεων.
― Δρομοβιβλίο (Road Book): Βιβλίο της διαδρομής όπου περιγράφεται λεπτομερώς η διαδρομή του αγώνα με σχήματα ή και χάρτες.
― Σκέλος (ΣΚ): Κάθε τμήμα της διαδρομής που χωρίζεται από περίοδο ανάπαυσης τουλάχιστον 8 ωρών για όλα τα πληρώματα.
― Ζώνη Πλοήγησης (ΖΠ): Ζώνη της οποίας η διαδρομή δεν μπορεί να προσδιοριστεί ακριβώς, που θα διανυθεί με ή χωρίς (πλήρες ή μερικό) δρομοβιβλίο και με ή χωρίς χάρτη. Σταθμοί ελέγχου διέλευσης, τοποθετημένοι με ακρίβεια στη διαδρομή, που θα αναγνωρίζονται εύκολα με τη χρήση ειδικών πινακίδων ή ειδικών εργαλείων, θα εμφανίζονται με τρόπο γεωγραφικό (πλάτος - μήκος), χαρτογραφικό (συντεταγμένες) ή παραστατικό (χιλιόμετρα και σχεδιαγράμματα), στο δρομοβιβλίο και / ή στον χάρτη.
Σελίδα 3 από 14
ΕΠΑ/ΟΜΑΕ Γενικός Κανονισμός Αγώνων Enduro 2017
― Πραγματικός Χρόνος: Ο πραγματικός χρόνος που χρειάστηκε ένα πλήρωμα για να πραγματοποιήσει μια διαδρομή.
― Ιδανικός Χρόνος: Συγκεκριμένος χρόνος μέσα στον οποίο πρέπει οι αγωνιζόμενοι να καλύψουν το κάθε Σκέλος ή Τμήμα Διαδρομής κατά τη διάρκεια του αγώνα.
― Νεκρός Χρόνος: Ο χρόνος κατά τη διάρκεια του οποίου τα πληρώματα διακόπτουν τον αγώνα με εντολή του αλυτάρχη του αγώνα.
― Μέγιστος Επιτρεπτός Χρόνος Καθυστέρησης: Χρόνος μεγαλύτερος από τον ιδανικό που έχει καθοριστεί για κάθε Σκέλος ή Τμήμα Διαδρομής του αγώνα. Σε κάθε πλήρωμα που θα υπερβεί αυτόν τον χρόνο θα επιβληθεί ποινή. Τη στιγμή που ξεπερνιέται ο μέγιστος επιτρεπτός χρόνος καθυστέρησης ο σταθμός θεωρείται κλειστός για τον συγκεκριμένο αγωνιζόμενο.
― Μέγιστος Επιτρεπτός Χρόνος Ειδικής δοκιμασίας: Ο μέγιστος χρόνος που έχει στη διάθεσή του κάθε όχημα για την ολοκλήρωση κάθε Ειδικής δοκιμασίας του αγώνα.
― Δελτίο Πληροφοριών : Επίσημο δελτίο πληροφοριών που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ειδικού Κανονισμού του αγώνα και που χρησιμεύει για να τον τροποποιήσει, συμπληρώσει ή αποσαφηνίσει. Αυτά τα δελτία είναι χρονολογημένα, αριθμημένα και υπογεγραμμένα, από τον οργανωτή.
Τα πληρώματα πρέπει να πιστοποιούν με την υπογραφή τους ότι έλαβαν γνώση του περιεχομένου. Κάθε δελτίο πληροφοριών πρέπει να είναι γραπτό και να αναρτάται στον επίσημο πίνακα ανακοινώσεων.
― Βιβλιάριο Χρονομέτρησης - (Καρνέ) : Βιβλιάριο ή κάρτα χρονομέτρησης που χρησιμεύει για την αναγραφή των πραγματικών χρόνων και την, κατά χρονολογική σειρά, σφράγιση των διαφόρων Σταθμών Ελέγχου (ΣΕΔ) που προβλέπονται στη διαδρομή.
― Ανασυγκρότηση: Προγραμματισμένη από τους οργανωτές παύση του αγώνα αφ’ ενός για να τηρηθεί το θεωρητικό ωράριο του αγώνα και αφ’ ετέρου για την ανασύνταξη των πληρωμάτων που συνεχίζουν τον αγώνα. Η χρονική διάρκεια αυτής της παύσης μπορεί να διαφέρει από πλήρωμα σε πλήρωμα.
― Χώρος Επιτηρούμενης Στάθμευσης (Parc Ferme): Χώρος στον οποίο απαγορεύονται βοήθεια, επισκευές, ανεφοδιασμός ή άλλες επεμβάσεις στα οχήματα εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται συγκεκριμένα στον παρόντα Κανονισμό.
― Καθορισμένη Ποινή: Η καθορισμένη ποινή έχει καθιερωθεί για να αντικαταστήσει ορισμένες ποινές που οδηγούν στον αποκλεισμό ή στη θέση εκτός αγώνος για τη μη εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του κανονισμού στους Αγώνες Enduro. Επιτρέπει στον αγωνιζόμενο που του έχει επιβληθεί η ποινή να συνεχίσει τον αγώνα σε κανονικές αγωνιστικές συνθήκες, αν και του έχουν επιβληθεί σοβαρές ποινές. Η καθορισμένη ποινή εκφράζεται σε χρόνο ο οποίος προστίθεται, στις ποινές που μπορεί να έχει ήδη συγκεντρώσει ο αγωνιζόμενος, σε ειδικές περιπτώσεις που αναφέρονται στον Γενικό ή Συμπληρωματικό Κανονισμό.
Η καθορισμένη ποινή ορίζεται από τους οργανωτές και μπορεί να διαφέρει για κάθε διαδρομή, τμήμα διαδρομής ή σταθμό ελέγχου διέλευσης και η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με τη μορφή και δυσκολία κάθε ενός από αυτά.
― Αποκλεισμός: Η ποινή του αποκλεισμού από τον αγώνα επιβάλλεται, μετά από απόφαση των Αγωνοδικών και του Αλυτάρχη, για σοβαρή παράβαση των κανονισμών. Η ποινή αυτή μπορεί να προβλέπεται από τον Κανονισμό για συγκεκριμένη παράβαση ή να επιβληθεί από τους Αγωνοδίκες μέσα στον κύκλο των εξουσιών τους.
ΑΡΘΡΟ 3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Ένας Αγώνας Enduro διέπεται από τους πιο κάτω κανονισμούς:
― Τον Εθνικό Αγωνιστικό Κανονισμό (ΕΑΚ)
― Τις εγκυκλίους της ΕΠΑ
― Τον παρόντα Γενικό Κανονισμό και τα Παραρτήματά του
― Τον Τεχνικό Κανονισμό και τα Παραρτήματά του.
― Τον Συμπληρωματικό Κανονισμό του αγώνα
3.1 Ο Αλυτάρχης είναι υπεύθυνος για την τήρηση των κανονισμών σε ολόκληρη τη διάρκειά του αγώνα.
3.2 Κάθε τροποποίηση ή πρόσθετη πληροφόρηση θα ανακοινώνεται με χρονολογημένα, αριθμημένα και υπογεγραμμένα δελτία πληροφοριών που θα αποτελούν αναπόσπαστα μέρη του συμπληρωματικού Κανονισμού και θα αναρτώνται στον επίσημο πίνακα ανακοινώσεων. Επίσης θα γνωστοποιούνται απ’ ευθείας στα πληρώματα με ενυπόγραφη γνώση.
3.3 Επιπλήξεις, πρόστιμα ή ποινές, θα επιβάλλονται για παραβάσεις που δεν άπτονται άμεσα της διεξαγωγής του αγώνα και συνεπώς δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα του (π.χ. καθυστέρηση παρουσίασης στον έλεγχο εξακρίβωσης κλπ).
Σελίδα 4 από 14
ΕΠΑ/ΟΜΑΕ Γενικός Κανονισμός Αγώνων Enduro 2017
ΑΡΘΡΟ 4 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
4.1 Οι Αγώνες Enduro δέχονται συμμετοχές αυτοκινήτων εκτός δρόμου με επίσημη άδεια κυκλοφορίας, ασφάλιση, κίνηση στους 4 τροχούς μόνιμη ή κατ' επιλογήν, μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους 3,5 τόνων. Αυτά τα αυτοκίνητα μπορούν να έχουν μέγιστο έξη (6) τροχούς και πρέπει να πληρούν τους κανονισμούς ασφάλειας που προβλέπει η Διεθνής Σύμβαση Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς και τους κάτωθι κανονισμούς:
4.2 ΓΕΝΙΚΑ
4.2.1 Να διαθέτουν ένα κουτί πρώτων βοηθειών, όπως ορίζει ο ΚΟΚ.
4.2.2 Εάν έχουν εργάτη, τουλάχιστον μία κουβέρτα ή ένα πατάκι ή άλλο ειδικό προστατευτικό μέσον για το συρματόσχοινο του εργάτη.
4.2.3 Να έχουν έναν ιμάντα μήκους δύο μέτρων για να συνδέουν το συρματόσχοινο του εργάτη σε κορμούς δέντρων και έναν ιμάντα μήκους 5 ή περισσοτέρων μέτρων, ελάχιστου ορίου θραύσης 8 τόνων. Για το κάθε ιμάντα θα πρέπει να υπάρχουν και τα αντίστοιχα ναυτικά κλειδιά.
4.2.4 Κράνος εγκεκριμένου τύπου και για τα δύο μέλη του πληρώματος σύμφωνα με την εγκύκλιο 14/2017.
4.3 ΕΛΑΣΤΙΚΑ
Τα ελαστικά πρέπει να είναι εγκεκριμένα για χρήση δρόμου.
4.4 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
4.4.1 Είναι υποχρεωτική η ύπαρξη ενός τουλάχιστον κινητού τηλεφώνου σε κάθε όχημα.
Προτείνεται να υπάρχουν τουλάχιστον δύο, διαφορετικών δικτύων, κινητά τηλέφωνα ανά όχημα.
4.4.2 Επιτρέπεται η ύπαρξη και χρήση CB – VHF – PMR – LPD, σταθερών ή φορητών.
4.5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Τα αυτοκίνητα εντάσσονται σε Κατηγορίες όπως αυτές ορίζονται στον Τεχνικό Κανονισμό.
Αναλυτικά:
ΤΖ1 σύμφωνα με τον τεχνικό κανονισμό ΤΖ1 της ΟΜΑΕ.
SSV σύμφωνα με τον τεχνικό κανονισμό SSV της ΟΜΑΕ.
NORMAL και OPEN σύμφωνα με τον τεχνικό κανονισμό ENDURO της ΟΜΑΕ.
Για να μετρήσει μια κατηγορία θα πρέπει να εκκινήσουν τουλάχιστον 5 αυτοκίνητα.
ΑΡΘΡΟ 5 ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ
5.1 «Πλήρωμα»: Όρος που χρησιμοποιείται για τα φυσικά πρόσωπα που επιβαίνουν στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια του αγώνα και που περιλαμβάνει τον οδηγό και τον συνοδηγό - πλοηγό.
5.2 Γίνεται δεκτό κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει εν ισχύ άδεια οδήγησης του Υπουργείου Συγκοινωνιών και το οποίο δεν εκτίει ποινή αργίας ή έκπτωσης ή άλλη ποινή η οποία μπορεί να του έχει επιβληθεί από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα της EΘEA. Τα δελτία αθλητή είναι υποχρεωτικά για όλα τα μέλη του πληρώματος. Όποιος δεν είναι κάτοχος δελτίου αθλητή ετήσιας διάρκειας, μπορεί να εκδόσει δελτίο μιας ημέρας στη Γραμματεία του αγώνα κατά τον Διοικητικό Έλεγχο προσκομίζοντας το δίπλωμα οδήγησης.
5.3 Όλο το πλήρωμα πρέπει να επιβαίνει στο όχημα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπει ο παρών Κανονισμός. Η εγκατάλειψη ενός μέλους του πληρώματος ή η επιβίβαση ενός τρίτου προσώπου (εκτός από την περίπτωση μεταφοράς τραυματία) θα έχει σαν συνέπεια τον αποκλεισμό από τον αγώνα.
5.4 Κάθε λανθασμένη ή δόλια ενέργεια από τα μέλη του πληρώματος θα κρίνεται από τον Αλυτάρχη και τους Αγωνοδίκες που θα επιβάλουν ποινή που μπορεί να φθάσει μέχρι και τον αποκλεισμό από τον αγώνα για το συγκεκριμένο πλήρωμα. Μπορούν επίσης να ζητήσουν από την ΕΠΑ-ΟΜΑΕ να επιβάλει επιπλέον ποινή.
ΑΡΘΡΟ 6 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΡΧΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
6.1 Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στον αγώνα πρέπει να στείλει τη συμμετοχή του, πλήρως συμπληρωμένη, μαζί με το αντίστοιχο παράβολο στη γραμματεία του αγώνα. Η δήλωση συμμετοχής πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει:
― Το πλήρες όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό δελτίου αθλητή και τον αριθμό άδειας οδήγησης, κάθε μέλους του πληρώματος.
― Τα χαρακτηριστικά του οχήματος
6.2 Με την υπογραφή της δήλωσης συμμετοχής, τόσο ο συμμετέχων όσο και τα μέλη του πληρώματος, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να αποδέχονται τις αθλητικές διαδικασίες που προβλέπει ο Εθνικός Αθλητικός Κώδικας, ο παρών Γενικός Κανονισμός και ο Συμπληρωματικός Κανονισμός του αγώνα. Καμία διόρθωση ή προσθήκη δεν επιτρέπεται να γίνει στη δήλωση συμμετοχής εκτός εάν προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό.
Σελίδα 5 από 14
ΕΠΑ/ΟΜΑΕ Γενικός Κανονισμός Αγώνων Enduro 2017
6.3 Στη δήλωση συμμετοχής πρέπει να αναφέρεται και το παρακάτω κείμενο:
«Η αστική ευθύνη των εμπλεκομένων με την οργάνωση και διεξαγωγή του αγώνα φυσικών και νομικών προσώπων, όπως ΟΜΑΕ, ΕΠΑ, Αθλητικό Σωματείο, Οργανωτική Επιτροπή, Στελέχη, καθώς και οδηγοί του αγώνα, καλύπτεται από ασφαλιστική εταιρεία με βάση ασφαλιστική σύμβαση που έχει συναφθεί και ισχύει μεταξύ της ΟΜΑΕ και της εκάστοτε ασφαλιστικής εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμβάσεως αυτής και της Ελληνικής Νομοθεσίας.
Οποιαδήποτε άλλη ευθύνη των παραπάνω προσώπων κρίνεται με βάση την Ελληνική Νομοθεσία και τους ισχύοντες κανονισμούς στους οποίους προβλέπονται οι αρμοδιότητες και η ευθύνη του καθενός.
Δηλώνω ακόμη ότι γνωρίζω ότι το άθλημα που συμμετέχω είναι επικίνδυνο και ότι έχω πλήρη γνώση των κανόνων και κανονισμών που έχουν εκδοθεί από την ΕΠΑ που καλύπτουν και ελέγχουν του αγώνες και εγγυώμαι να σέβομαι αυτούς τους κανόνες και κανονισμούς.»
6.4 Μέχρι τον διοικητικό έλεγχο εξακρίβωσης ο διαγωνιζόμενος είναι ελεύθερος να αντικαταστήσει το δηλωθέν αυτοκίνητο με ένα άλλο.
6.5 Ο πίνακας των συμμετεχόντων πρέπει να αποστέλλεται στην ΕΠΑ-ΟΜΑΕ στον χρόνο που αναφέρει η σχετική εγκύκλιός της.
6.6 Η δήλωση συμμετοχής γίνεται δεκτή μόνον εφόσον συνοδεύεται από το παράβολο συμμετοχής, το οποίο θα αυξάνεται μέχρι και 100% όταν ο διαγωνιζόμενος δεν αποδέχεται να τοποθετήσει στο όχημα του την προαιρετική διαφήμιση του οργανωτή
6.7 Το παράβολο συμμετοχής επιστρέφεται στο ακέραιο άτοκα:
α. στα πληρώματα που δεν έγινε δεκτή η συμμετοχή τους,
β. σε περίπτωση μη τέλεσης του αγώνα.
6.8 Ο οργανωτής επιστρέφει το παράβολο συμμετοχής παρακρατώντας το 50%, στο πλήρωμα που δεν παρουσιάσθηκε στην εκκίνηση για λόγους ανωτέρας βίας και εφόσον σχετικό αίτημα φθάσει σ’ αυτόν με συστημένη επιστολή, με φαξ ή με e-mail στον οργανωτή, πριν από το τέλος του διοικητικού ελέγχου. Αυτή η επιστροφή πρέπει να γίνει το αργότερα εντός μηνός από τον τερματισμό του αγώνα.
6.9 Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να παρουσιαστούν με τα αυτοκίνητά τους στο χώρο του αρχικού τεχνικού ελέγχου όπως ορίζεται από το επίσημο πρόγραμμα του αγώνα. Η εκπρόθεσμη προσέλευση συνεπάγεται την απαγόρευση εκκίνησης στον αγώνα εκτός από την περίπτωση ανωτέρας βίας που θα κριθεί από την οργάνωση.
Ο διοικητικός έλεγχος θα αφορά έλεγχο των εγγράφων:
― δελτία αθλητών
― άδειες οδήγησης
― πιστοποιητικό ιδιοκτησίας του οχήματος
― διάφορες εξουσιοδοτήσεις
― ασφάλεια οχήματος
Θα γίνει εξακρίβωση:
― της ταυτότητας του πληρώματος.
― των στοιχείων του οχήματος βάσει των επισήμων εγγράφων του, δηλαδή πινακίδες και άδειες κυκλοφορίας, έλεγχος κυριότητας των οχημάτων με βάση των αριθμό πλαισίου κλπ.
Στην περίπτωση οχήματος με συμβατικούς αριθμούς που είναι ιδιοκτησίας διαφορετικής από τον συμμετέχοντα είναι απαραίτητη η παρουσίαση έγγραφης εξουσιοδότησης του ιδιοκτήτη για τη χρησιμοποίηση του οχήματος.
6.10 Μόνον τα πληρώματα τα οποία έχουν περάσει από τον αρχικό τεχνικό έλεγχο μπορούν να παρουσιαστούν με το όχημα τους, που θα φέρει τις πινακίδες και τα νούμερα συμμετοχής, στον τεχνικό έλεγχο, ο οποίος θα είναι γενικής μορφής (τύπος και κατασκευαστής οχήματος, ορατή συμφωνία του οχήματος με την ομάδα που έχει δηλωθεί, κύρια όργανα ασφαλείας, συμμόρφωσή του προς τον ΚΟΚ κλπ.)
Εάν μετά τον έλεγχο κάποιο όχημα βρεθεί να μην είναι σύμφωνο με τους τεχνικούς ή τους κανονισμούς ασφαλείας, ο αγωνοδίκης μπορεί να ορίσει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο να ετοιμαστεί το όχημα. Σε κανένα όχημα δεν θα επιτραπεί η εκκίνηση αν δεν είναι σύμφωνο με τους Κανονισμούς του αγώνα.
6.11 Συμπληρωματικοί έλεγχοι μπορούν να γίνουν τόσο στα μέλη του πληρώματος όσο και στο όχημα σ’ οποιαδήποτε στιγμή στη διάρκεια του αγώνα. Ο διαγωνιζόμενος είναι υπεύθυνος ώστε το όχημα του να είναι σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Η παρουσίαση του οχήματος στον αρχικό τεχνικό έλεγχο θεωρείται σαν σιωπηρή δήλωση ότι το όχημα είναι σύμφωνο με τους κανονισμούς.
Σελίδα 6 από 14
ΕΠΑ/ΟΜΑΕ Γενικός Κανονισμός Αγώνων Enduro 2017
6.12 Η μη προσέλευση στο χώρο του αρχικού τεχνικού ελέγχου εξακρίβωσης και η μη παρουσίαση του αυτοκινήτου στον εντεταλμένο Τεχνικό Έφορο συνεπάγεται αποκλεισμό από τον αγώνα και τη μη επιστροφή του παράβολου συμμετοχής.
ΑΡΘΡΟ 7 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
7.1 Η Οργανωτική Επιτροπή θα εφοδιάσει κάθε πλήρωμα με τουλάχιστον δύο αριθμούς συμμετοχής.
7.2 Οι αριθμοί συμμετοχής πρέπει υποχρεωτικά να είναι τοποθετημένοι στις δύο πλευρές του οχήματος σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.
7.3 Οι πινακίδες θα περιλαμβάνουν τον αριθμό συμμετοχής, την ονομασία του αγώνα και πιθανόν τους χορηγούς της οργάνωσης.
Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να καλύψουν ολικώς ή μερικώς τις πινακίδες νομίμου κυκλοφορίας του οχήματος.
7.4 Σε οποιαδήποτε στιγμή του αγώνα η έλλειψη ή η μη σωστή τοποθέτηση ενός αριθμού συμμετοχής, θα επιφέρει ποινή που μπορεί να φτάσει μέχρι τον αποκλεισμό.
7.5 Σε περίπτωση που η διάρκεια του αγώνα είναι μεγαλύτερη της μιας ημέρας, στο τέλος κάθε ημέρας η οργάνωση θα μπορεί να παρέχει στα πληρώματα τη δυνατότητα για αλλαγή φθαρμένων πινακίδων.
7.6 Σε περίπτωση που ο οργανωτής θέλει, μπορεί να παρέχει μέχρι και 4 αριθμούς συμμετοχής που θα τοποθετούνται εμπρός, στις δύο πλευρές του οχήματος και πίσω.
ΑΡΘΡΟ 8 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
8.1 Οι αγωνιζόμενοι υποχρεούνται να υπακούν στις οδηγίες και τις εντολές των διοργανωτών και των κριτών κατά τη διάρκεια του αγώνα.
Στην περίπτωση που ένα πλήρωμα αποφασίσει να εγκαταλείψει πρέπει να πληροφορήσει τους διοργανωτές - κριτές το συντομότερο δυνατό.
Αν ένα όχημα κινείται ταχύτερα από ένα άλλο, το αργότερο όχημα υποχρεούται να επιτρέψει στο γρηγορότερο να προσπεράσει, αν και όποτε ο δρόμος το επιτρέψει.
Οι αγωνιζόμενοι πρέπει να υπακούν στις οδηγίες και εντολές που θα ανακοινώνονται κατά τη διάρκεια του αγώνα σε ειδικές καταστάσεις.
Οι αγωνιζόμενοι δεν επιτρέπεται να καταναλώνουν αλκοόλ κατά τη διάρκεια του αγώνα.
8.2 Οι αγωνιζόμενοι πρέπει, να εφαρμόζουν τους διεθνείς κανόνες ασφαλείας κατά τη διάρκεια χρήσης του βαρούλκου (εργάτη), οι οποίοι περιλαμβάνονται στα εγχειρίδια.
8.2.1 Η οργάνωση είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία και εκκένωση της περιοχής ασφάλειας από τους θεατές κατά τη διάρκεια χρήσης του εργάτη. Τα πληρώματα, παρ’ όλα αυτά, πρέπει να φροντίζουν και αυτοί για την ασφάλεια των θεατών με κάθε τρόπο και μέσον και να ενημερώνουν τους κριτές για κάθε επικίνδυνη περίπτωση.
8.2.2 Επιβάλλεται η χρήση ιμάντα για προστασία του δέντρου όταν δένεται ο εργάτης (είτε πρόκειται για σχοινί είτε για συρματόσχοινο), επί ποινή 10 λεπτών την πρώτη φορά, 20 λεπτών τη δεύτερη και αποκλεισμό την τρίτη στο σύνολο του αγώνα.
8.2.3 Επιβάλλεται η τήρηση απόστασης ασφαλείας από το συρματόσχοινο / σχοινί κατά την διάρκεια χρήσης του εργάτη επί ποινή δέκα λεπτών την πρώτη φορά, είκοσι λεπτών τη δεύτερη και αποκλεισμό την τρίτη στο σύνολο του αγώνα.
8.2.4 Επιβάλλεται η τοποθέτηση ειδικής κουβέρτας - πατάκι επάνω στο συρματόσχοινο κατά τη διάρκεια χρήσης του εργάτη επί ποινή δέκα λεπτών την πρώτη φορά, είκοσι λεπτών τη δεύτερη και αποκλεισμό την τρίτη στο σύνολο του αγώνα. Στην περίπτωση που δε χρησιμοποιείται συρματόσχοινο αλλά σχοινί δεν είναι απαραίτητη η χρήση ειδικής κουβέρτας.
8.2.5 Το συρματόσχοινο / σχοινί του εργάτη θα πρέπει πάντα να είναι μαζεμένο σε όλο το μήκος του στο τύμπανο πριν την εκκίνηση του οχήματος στην αρχή κάθε ειδικής δοκιμασίας και κάθε φορά που το όχημα κινείται μέσα στις δοκιμασίες χωρίς τη χρήση του εργάτη. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται ποινή δέκα λεπτών την πρώτη φορά, είκοσι λεπτών τη δεύτερη και αποκλεισμό την τρίτη στο σύνολο του αγώνα.
8.2.6 Το δέσιμο του εργάτη σε κολώνα δικτύου (ΟΤΕ – ΔΕΗ κλπ.) απαγορεύεται επί ποινή αποκλεισμού.
8.2.7 Κοπή δέντρου απαγορεύεται επί ποινή αποκλεισμού.
8.3 Η συνεργασία μεταξύ των πληρωμάτων στα πλαίσια του «ευ αγωνίζεσθε» είναι επιθυμητή τόσο σε περίπτωση ατυχήματος ή κινδύνου όσο και σε περίπτωση παρακώλυσης της κυκλοφορίας.
8.4 Σε όλη τη διάρκεια του αγώνα οι αγωνιζόμενοι πρέπει να τηρούν τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ.
Τα αρμόδια όργανα που θα πιστοποιήσουν παράβαση του ΚΟΚ από κάποιον αγωνιζόμενο (αστυνομία, στελέχη ή εντεταλμένα άτομα κριτές γεγονότων) πρέπει να του το γνωστοποιήσουν το συντομότερο δυνατόν. Σε περίπτωση όμως που αποφασίσουν να μην σταματήσουν τον οδηγό ή δεν μπορούν, τότε
Σελίδα 7 από 14
ΕΠΑ/ΟΜΑΕ Γενικός Κανονισμός Αγώνων Enduro 2017
μπορούν να ζητήσουν να του επιβληθούν οι προβλεπόμενες από τον Κανονισμό ποινές, με την προϋπόθεση ότι:
α. Η γνωστοποίηση της παράβασης θα γίνει και μέσω της επίσημης οδού πριν από την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων της ημέρας που έγινε η παράβαση.
β. Το πρακτικό θα είναι αρκετά λεπτομερές ώστε να πιστοποιείται απόλυτα η ταυτότητα του συμμετέχοντα που έκανε την παράβαση και να καθορίζεται ακριβώς ο τόπος και ο χρόνος αυτής.
γ. Το γεγονός δεν θα επιδέχεται αμφισβητήσεις.
8.5 Οι αγωνιζόμενοι που θα συναντήσουν άλλα αγωνιζόμενα αυτοκίνητα ακινητοποιημένα από βλάβες ή άλλες αιτίες οφείλουν να ενημερώσουν αμέσως τον Αλυτάρχη μέσω των κριτών της Οργάνωσης που βρίσκονται κατά μήκος της διαδρομής.
8.6 Για να επιτευχθεί σωστή κάλυψη «ασφάλειας του αγώνα» οι αγωνιζόμενοι που εγκαταλείπουν τη διαδρομή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή άλλων λόγων, είναι υποχρεωμένοι να πληροφορήσουν αμέσως την Οργάνωση με κάθε δυνατό μέσον επικοινωνίας (τηλέφωνο, ασύρματο, άλλους αγωνιζόμενους) και να παραδώσουν το Βιβλιάριο Χρονομέτρησης (καρνέ) σε εντεταλμένο άτομο της Οργάνωσης.
8.7 Κατά τη διεξαγωγή του αγώνα, αν χρειαστεί, θα υπάρχει και Νεκρός Χρόνος. Θα δίνεται από τον κριτή ή τον Αλυτάρχη για ειδικές περιπτώσεις ασφαλείας, κινδύνου κλεισίματος διαδρομής και γενικά δυσλειτουργίας του αγώνα και κατά τον οποίο η δραστηριότητα του πληρώματος ή του αγώνα διακόπτετε και ο χρόνος αυτός δεν θα μετράει. Θα γράφεται στο καρνέ ο χρόνος έναρξης και λήξης του νεκρού χρόνου από τον κριτή. Κατά τη διάρκεια του Νεκρού Χρόνου τα οχήματα βρίσκονται υπό καθεστώς Επιτηρούμενης Στάθμευσης (Parc Ferme).
8.8 Οι επισκευές επιτρέπονται σε όλα τα τμήματα του αγώνα, πλην των χώρων επιτηρούμενης στάθμευσης και των περιορισμών στις Ειδικές Δοκιμασίες με τα μέσα που διαθέτει το όχημα.
8.9 Τη διαδρομή του αγώνα θα πρέπει να κλείνει ουραγός που θα ξεκινήσει αμέσως μετά το τελευταίο όχημα.
8.10 Αναφορά Ατυχήματος: Εάν κάποιος οδηγός, εμπλακεί σε ατύχημα, στο οποίο τραυματίσθηκε κάποιος θεατής, ο οδηγός αυτός πρέπει να το αναφέρει στον επόμενο ΣΕΔ – ΣΕΧ ή ενδιάμεσο που αναφέρεται στο δρομοβιβλίο. Εάν παραλείψει να το αναφέρει ο Αλυτάρχης μπορεί να επιβάλλει στο υπεύθυνο πλήρωμα, ποινή που μπορεί να φτάσει μέχρι τον αποκλεισμό.
ΑΡΘΡΟ 9 ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΕΧ) ΚΑΙ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ (ΣΕΔ)
9.1 Σε κάθε πλήρωμα παραδίδεται κατά την εκκίνηση ένα βιβλιάριο χρονομετρήσεων (καρνέ) και ελέγχου διέλευσης. Κάθε πλήρωμα είναι το μόνο υπεύθυνο για το βιβλιάριό του και η απώλεια του επιφέρει αυτόματα ποινή αποκλεισμού. Κάθε αλλαγή ή τροποποίηση που θα εμφανιστεί στο καρνέ θα επιφέρει τον αποκλεισμό από τον αγώνα εκτός και εάν έχει γραπτή θεώρηση από τον υπεύθυνο κριτή. Η παρουσίαση του καρνέ σε όλους τους σταθμούς και η ακρίβεια των εγγραφών είναι αποκλειστικά ευθύνη του πληρώματος. Μόνο οι χρονομέτρες είναι εξουσιοδοτημένοι να γράψουν τον χρόνο στο βιβλιάριο ιδιοχείρως ή μέσω εκτυπωτικού μηχανισμού.
9.2 Το πλήρωμα είναι υπεύθυνο για τις εγγραφές στο βιβλιάριό του και του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες ποινές σε περίπτωση έλλειψης σφραγίδας ή εγγραφής. Τα πληρώματα είναι υποχρεωμένα να σφραγίσουν το καρνέ τους σε όλους τους σταθμούς ελέγχου που αναγράφονται σ’ αυτό και με την καθορισμένη σειρά. Το πλήρωμα που θα εμφανίσει το καρνέ του σε σταθμό χωρίς το όχημα του θα αποκλειστεί από τον αγώνα.
9.3 Οι σταθμοί ελέγχου χρόνου (ΣΕΧ) επισημαίνονται με τις πινακίδες που καθορίζονται από το Γενικό Κανονισμό RALLY: Η αρχή της περιοχής του σταθμού ελέγχου επισημαίνεται με προειδοποιητική πινακίδα με κίτρινο φόντο. Σε απόσταση 25 μ. περίπου η θέση του σταθμού ελέγχου επισημαίνεται με πινακίδα με κόκκινο φόντο. Το τέλος της περιοχής του σταθμού ελέγχου που βρίσκεται σε απόσταση 25 μ. περίπου από αυτόν, επισημαίνεται με πινακίδα με μπεζ φόντο και 3 πλάγιες μαύρες γραμμές. Όλες οι περιοχές των σταθμών ελέγχου (δηλαδή οι περιοχές που περιλαμβάνονται μεταξύ της πρώτης προειδοποιητικής πινακίδας με κίτρινο φόντο και της τελευταίας πινακίδας χρώματος μπεζ με 3 πλάγιες μαύρες γραμμές) θεωρούνται χώροι Επιτηρούμενης Στάθμευσης (Parc Ferme). Η διάρκεια στάθμευσης μέσα στην παραπάνω περιοχή δεν μπορεί να υπερβεί τον χρόνο που απαιτείται για να συμπληρωθεί ο απαραίτητος έλεγχος. Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος και έξοδος του οχήματος σε σταθμό ελέγχου με φορά διαφορετική από αυτήν του αγώνα, καθώς και η επανείσοδος του οχήματος από την περιοχή σταθμού ελέγχου, εφόσον το βιβλιάριο του αγώνα ήδη σφραγίστηκε στον σταθμό αυτό. Για κάθε παράβαση εφαρμόζονται οι ποινές του άρθρου 13.
9.4 Ο ιδανικός χρόνος σφράγισης είναι αποκλειστική ευθύνη των πληρωμάτων, στα οποία όμως επιτρέπεται να συμβουλευθούν το επίσημο χρονόμετρο που βρίσκεται στο τραπέζι του αρμοδίου εφόρου.
9.5 Όλοι οι σταθμοί ελέγχου θα αρχίσουν να λειτουργούν 60 λεπτά πριν από την ιδανική ώρα άφιξης του πρώτου οχήματος. Εκτός εάν ο αλυτάρχης αποφασίσει διαφορετικά, θα κλείσουν 30 λεπτά μετά τον ιδανικό χρόνο του τελευταίου διαγωνιζομένου οχήματος, πλέον του ορίου θέσης εκτός αγώνα, ή, όταν ο Συμπληρωματικός Κανονισμός του αγώνα προβλέπει την επιβολή προκαθορισμένης ποινής, οι ΣΕΧ
Σελίδα 8 από 14
ΕΠΑ/ΟΜΑΕ Γενικός Κανονισμός Αγώνων Enduro 2017
εκκίνησης και τερματισμού των διαδρομών θα κλείσουν σε χρόνο που θα υπολογισθεί λαμβανομένων υπόψη του μέγιστου επιτρεπτού χρόνου(ων) πριν από αυτό τον σταθμό για τον τελευταίο καταταγμένο διαγωνιζόμενο. Ο χρόνος θέσης εκτός αγώνος ή μία ή περισσότερες μέγιστες επιτρεπτές καθυστερήσεις που καθορίζονται στον Συμπληρωματικό Κανονισμό, μπορεί να τροποποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή του αγώνα, από τον Αλυτάρχη. Οι ενδιαφερόμενοι αγωνιζόμενοι θα πληροφορηθούν αυτήν την απόφαση το δυνατόν συντομότερα. Ο αποκλεισμός ενός αγωνιζομένου ή η επιβολή της “καθορισμένης ποινής” για υπέρβαση της μέγιστης επιτρεπτής καθυστέρησης ανακοινώνεται μόνο στο τέλος ενός Σκέλους.
9.6 Οι αγωνιζόμενοι, επί ποινή που μπορεί να φθάσει και μέχρι τον αποκλεισμό, πρέπει να συμμορφώνονται με τις οδηγίες του εντεταλμένου εφόρου ή του βοηθού του οποιουδήποτε σταθμού ελέγχου.
9.7 Στους σταθμούς ελέγχου χρόνου ο χρονομέτρης θα γράψει στο καρνέ τον χρόνο άφιξης που αντιστοιχεί στην ακριβή ώρα που μέλος του πληρώματος παραδίνει το βιβλιάριο στον κριτή. Ο χρόνος θα αναγράφεται στο καρνέ μόνο εάν το όχημα με όλα τα μέλη του πληρώματος βρίσκεται σε άμεση ορατή επαφή με το τραπέζι του σταθμού.
9.8 Η διαδικασία σφράγισης αρχίζει από τη στιγμή που το όχημα περνάει την πινακίδα εισόδου της περιοχής του ΣΕΧ (πινακίδα με κίτρινο φόντο).
9.9 Μεταξύ της πινακίδας εισόδου της περιοχής και του σταθμού απαγορεύεται στα πληρώματα να σταματήσουν ή να κινούνται αφύσικα αργά.
9.10 Η ιδανική ώρα σφράγισης κάθε οχήματος είναι αυτή που προκύπτει προσθέτοντας τον συγκεκριμένο ιδανικό χρόνο κάλυψης της επί μέρους διαδρομής στην ώρα εκκίνησης αυτής της διαδρομής. Οι χρόνοι αυτοί εκφράζονται με ακρίβεια λεπτού και αναφέρονται από 00:01 σε 24:00.
9.11 Το πλήρωμα δεν παίρνει ποινή προάφιξης εφόσον η ώρα εισόδου του οχήματος στην περιοχή του σταθμού αντιστοιχεί στην εξέλιξη (τη διάρκεια) του ιδανικού λεπτού σφράγισης ή του προηγουμένου λεπτού.
9.12 Το πλήρωμα δεν παίρνει ποινή καθυστέρησης εφόσον η ώρα παράδοσης του βιβλιαρίου χρονομετρήσεων στον έφορο του σταθμού ελέγχου ανταποκρίνεται στην εξέλιξη (τη διάρκεια) του ιδανικού λεπτού σφράγισης.
9.13 Ένα πλήρωμα που πρέπει να περάσει από τον σταθμό ελέγχου στις 18.58’ θεωρείται ότι έφθασε εγκαίρως αν η σφράγιση έγινε μεταξύ 18.58’.00’’ και 18.58’.59’’. Αυτό το πλήρωμα μπορεί να μπει στην περιοχή του σταθμού ελέγχου χρόνου από τις 18:57:01 και μετά.
9.14 Κάθε διαφορά μεταξύ της ιδανικής ώρας και της πραγματικής ώρας σφράγισης θα επιφέρει τις ποινές του άρθρου 11.
9.15 Η προάφιξη στους σταθμούς ανασυγκρότησης του τέλους κάθε σκέλους επιτρέπεται και δεν επιφέρει ποινή. Όσον αφορά το ΣΕΧ του τερματισμού του αγώνα ο Συμπληρωματικός Κανονισμός πρέπει να αναφέρει αν επιτρέπεται ή όχι η προάφιξη.
9.16 Στη περίπτωση που μετά το τέλος μιας Απλής Διαδρομής ακολουθεί Ειδική Δοκιμασία τότε:
9.16.1 Το ΣΕΧ τερματισμού της απλής και το ΣΕΧ εκκίνησης της Ειδικής ενοποιούνται σε ένα. Το ΣΕΧ τερματισμού της Ειδικής και το ΣΕΧ εκκίνησης της επόμενης Απλής ενοποιούνται σε ένα.
9.16.2 Μετά το ΣΕΧ εκκίνησης της Ειδικής και σε απόσταση 30 έως 150 μέτρων
υπάρχει η Αφετηρία της Ειδικής που σημαίνεται με πινακίδα σημαίας εκκίνησης, υποχρεωτική.
9.16.3 Πριν το ΣΕΧ τερματισμού υπάρχουν δύο πινακίδες. Μία πινακίδα με κόκκινη καρό σημαία που είναι το σημείο Τερματισμού της Ειδικής, υποχρεωτική και 10 μέτρα μετά από αυτήν πινακίδα STOP, όπου σταματούν τα αυτοκίνητα για να γραφούν στα καρνέ οι χρόνοι της Ειδικής, προαιρετική. Η πινακίδα STOP τοποθετείται πριν την κίτρινη προειδοποιητική πινακίδα του ΣΕΧ.
9.16.4 Τα πληρώματα παίρνουν τερματισμό της Απλής, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, και κατευθύνονται άμεσα στην Αφετηρία της Ειδικής, όπου παραδίδουν το καρνέ τους στο κριτή για να πάρουν εκκίνηση, μόλις κληθούν από αυτόν, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10.
9.16.5 Και τα ενοποιημένα ΣΕΧ καθώς και ο χώρος και ο χρόνος ανάμεσα στο ΣΕΧ Αφετηρίας και στην Αφετηρία της Ειδικής και ανάμεσα στον Τερματισμό και στο ΣΕΧ Τερματισμού της Ειδικής θεωρούνται χώροι Επιτηρούμενης Στάθμευσης (Parc Ferme) όπου απαγορεύεται η βοήθεια, οι επισκευές και ο ανεφοδιασμός.
9.17 Οι σταθμοί ελέγχου διέλευσης (ΣΕΔ) θα σημειώνονται με τις παρακάτω πινακίδες:
Κίτρινη πινακίδα με σφραγίδα (αρχή περιοχής), προαιρετική. Σε απόσταση 25m περίπου από την κίτρινη πινακίδα, πινακίδα κόκκινη με σφραγίδα (σταθμός διέλευσης), υποχρεωτική. Τέλος, σε απόσταση 25 m θα βρίσκεται η μπεζ πινακίδα με τις τρεις πλάγιες μαύρες γραμμές (τέλος περιοχής), προαιρετική.
9.18 Οι σταθμοί ελέγχου διέλευσης (ΣΕΔ) είναι άγνωστοι και δε σημειώνονται στο road book.
Σελίδα 9 από 14
ΕΠΑ/ΟΜΑΕ Γενικός Κανονισμός Αγώνων Enduro 2017
9.19 Η ζώνη εκκίνησης - τερματισμού σηματοδοτείται με ταμπέλες που αναγράφουν «ΕΚΚΙΝΗΣΗ» - «ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ».
9.20 Οι ζώνες εκκίνησης - τερματισμού θεωρούνται χώροι Επιτηρούμενης Στάθμευσης (Parc Ferme).
9.21 Για τη περίπτωση σκασμένου ελαστικού δίνεται από τον κριτή επιπλέον, από τους προβλεπόμενους, χρόνος 10 λεπτών για την εκκίνηση από το ΣΕΧ ή την Αφετηρία Ειδικής.
ΑΡΘΡΟ 10 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ
10.1 Σαν χρόνος τέλεσης κάθε ειδικής δοκιμασίας θεωρείται ο χρόνος από την είσοδο του αυτοκινήτου στην ειδική, μέχρι την στιγμή που το αυτοκίνητο θα περάσει από το σημείο χρονομέτρησης (Flying) της Ειδικής δοκιμασίας. Ο χρόνος θα μετριέται με ακρίβεια δευτερολέπτου.
10.2 Σαν σειρά εκκίνησης της ειδικής δοκιμασίας ορίζεται η σειρά άφιξης του οχήματος στο ΣΕΧ τερματισμού της προηγούμενης απλής. Τα πληρώματα παίρνουν τερματισμό της Απλής, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, και κατευθύνονται άμεσα στην Αφετηρία της Ειδικής, όπου παραδίδουν το καρνέ τους στο κριτή. Το πλήρωμα που έχασε τη σειρά του πρέπει να δηλώσει στον κριτή ότι θέλει να ξεκινήσει και ο κριτής το βάζει στην επόμενη σειρά. Το πλήρωμα παίρνει ποινή για κάθε σειρά που χάνεται σύμφωνα με το άρθρο 11.3.
10.3 Η είσοδος κάθε οχήματος στην Ειδική δοκιμασία γίνεται αφού ελευθερωθεί η διαδρομή από το προηγούμενο όχημα.
10.4 Ο κριτής της αφετηρίας ενημερώνει το πλήρωμα για το 1 λεπτό, τα 30 δευτερόλεπτα και προσμετρά τα πέντε τελευταία δευτερόλεπτα που σημαίνουν την είσοδο του αυτοκινήτου στην ειδική δοκιμασία. Το αυτοκίνητο υποχρεούται να μπει στην ειδική δοκιμασία μέσα στα επόμενα 60 δευτερόλεπτα. Αν δεν μπορέσει να το κάνει θεωρείται ότι δεν πήρε εκκίνηση και χάνει τη σειρά του με την ανάλογη ποινή. Του δίνεται από το κριτή 10 λεπτά χρόνος για να πάρει νέα εκκίνηση και αν δεν τα καταφέρει θεωρείται ότι παρέκαμψε την Ειδική δοκιμασία με την ανάλογη ποινή.
10.5 Για να θεωρηθεί εκκίνηση αυτοκινήτου θα πρέπει οι πίσω τροχοί να μπουν στο πρώτο δύσκολο σημείο της ειδικής. Το σημείο αυτό προσδιορίζεται από την οργάνωση με πάσσαλο.
10.6 Σε όλες τις Ειδικές Δοκιμασίες υπάρχει δρόμος παράκαμψης που οριοθετείται με συμπληρωματικό road book που δίνεται από το ΣΕΧ Αφετηρίας της Ειδικής. Αν ένα πλήρωμα θέλει να παρακάμψει την Ειδική δοκιμασία, όταν έρθει η σειρά του να εκκινήσει την Ειδική δοκιμασία το δηλώνει στο κριτή της Αφετηρίας ο οποίος γράφει το χρόνο εκκίνησης της παράκαμψη και δίνει το συμπληρωματικό road book. Κάθε αυτοκίνητο έχει Χρόνο Παράκαμψης, που αναφέρεται στο road book, για να φτάσει από το ΣΕΧ Αφετηρίας στο ΣΕΧ Τερματισμού της Ειδικής που παρακάμπτει.
10.7 Για κάθε E.Δ. θα υπάρχει συγκεκριμένος ιδανικός χρόνος τέλεσης, ο οποίος και θα αναφέρεται στο road book. Αν το πλήρωμα ξεπεράσει το χρόνο αυτό θεωρείται ότι εγκατέλειψε την E.Δ. και χρεώνεται με ποινή εγκατάλειψης. Πρέπει δε να εγκαταλείψει τη διαδρομή το συντομότερο δυνατόν, με τη βοήθεια και της οργάνωσης αν χρειάζεται , από το σημείο που θα υποδείξει ο κριτής. Από τη στιγμή που θα βγει από την Ειδική πρέπει εντός του χρόνου παράκαμψης της Ειδικής δοκιμασίας (παρ. 10.6) να πάρει εκκίνηση της επόμενης διαδρομής.
10.8 Επιτρέπεται η αναγνώριση της Ειδικής Δοκιμασίας από τα πληρώματα εφ’ όσων είναι
δυνατός ο έλεγχος, εκτός αν δεν το επιτρέψει ο κριτής για λόγους ασφαλείας. Αυτή μπορεί να γίνει μόνο πεζή και μέσα στο χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους. Δίνεται επιπλέον χρόνος 10 λεπτών για την αναγνώριση της ειδικής, μόνο για το πρώτο πλήρωμα.
10.8.1 Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση ιμάντων, σημείων πρόσδεσης και όποιας άλλης βοήθειας κατά την αναγνώριση.
10.8.2 Δεν επιτρέπεται η διαμόρφωση της δοκιμασίας κατά την αναγνώριση.
10.8.3 Δεν επιτρέπεται η παρακώλυση της προσπάθειας άλλων πληρωμάτων κατά τη αναγνώριση.
Παράβαση των παραπάνω επιφέρει ποινή αποκλεισμού από την Ειδική Δοκιμασία
10.9 Κάποιες από τις E.Δ. προσδιορίζονται από πασσάλους ή/και κορδέλες που ορίζουν τα όρια μέσα από τα οποία θα πρέπει να περάσουν τα αυτοκίνητα. Δύο αντικριστοί πάσσαλοι (ένας αριστερά και ένας δεξιά, στην ίδια ευθεία ή διαγώνια) δημιουργούν μια πόρτα. Ένα αυτοκίνητο που βγει έξω από τους πασσάλους / κορδέλες είναι εκτός διαδρομής και χρεώνετε με την ανάλογη ποινή (εκτός διαδρομής θεωρείται ένα όχημα του οποίου έστω και ένας από τους δύο εσωτερικούς τροχούς πέρασε έξω από το όριο).
10.10 Το πλήρωμα έχει το δικαίωμα να εξέλθει του αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας. Δεν επιτρέπεται όμως να κινείται το αυτοκίνητο με όποια έννοια χωρίς να επιβαίνει σε αυτό κάποιο μέλος του πληρώματος, επί ποινή αποκλεισμού από τον αγώνα.
10.11 Το πλήρωμα για να πάρει χρόνο τερματισμού της ειδικής θα πρέπει και τα δύο μέλη του να είναι στη θέση τους, φορώντας τα κράνη τους, δεμένα με την ζώνη τους και με όσα υλικά χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της ειδικής δοκιμασίας. Η νοητή γραμμή τερματισμού θα πρέπει να βρίσκεται σε σχετικά Σελίδα 10 από 14
ΕΠΑ/ΟΜΑΕ Γενικός Κανονισμός Αγώνων Enduro 2017
επίπεδο σημείο και καλής βατότητας, τουλάχιστον 20 μέτρα μετά από το τελευταίο δύσκολο πέρασμα. Ο συνοδηγός θα πρέπει να μπαίνει στο αυτοκίνητο πριν τη γραμμή τερματισμού, να δένει τη ζώνη του και μετά να συνεχίζει το αυτοκίνητο την πορεία του περνώντας τη γραμμή τερματισμού.
10.12 Τα αυτοκίνητα μετά το Τερματισμό της Ειδικής (πινακίδα με κόκκινη καρό σημαία) σταματούν στο STOP, αν υπάρχει, για να γραφεί ο χρόνος τους στα καρνέ από τον κριτή. Ο χρόνος αυτός, προστιθέμενος στο επόμενο ακέραιο λεπτό του χρόνου τερματισμού της Ειδικής, είναι και ο χρόνος εκκίνησης της επόμενης διαδρομής.
10.13 Επισκευές μπορούν να γίνουν μέσα στις Ειδικές Δοκιμασίες, με την προϋπόθεση ότι θα γίνουν από το πλήρωμα, με τα εργαλεία και τα ανταλλακτικά που μεταφέρουν στο όχημά τους και μέσα στο μέγιστο χρόνο τέλεσης της ειδικής. Μετά το πέρας αυτού του χρόνου, θεωρείται ότι εγκατέλειψε την Ειδική Δοκιμασία.
10.14 Επιτρέπεται η χρήση εργάτη καθώς και οποιουδήποτε άλλου υλικού φέρει μαζί του το αυτοκίνητο στις Ειδικές Δοκιμασίες.
10.15 Ο μέγιστος χρόνος εκτέλεσης της κάθε ειδικής δοκιμασίας ορίζεται στα 10 λεπτά.
ΑΡΘΡΟ 11 ΠΟΙΝΕΣ
11.1 Απλές διαδρομές
11.1.1 Για κάθε λεπτό καθυστέρησης: 10 δευτερόλεπτα.
11.1.2 Για κάθε λεπτό προπορείας: 60 δευτερόλεπτα.
11.1.3 Μη εκκίνηση Απλής Διαδρομής: Ποινή η ΜΕΠ
11.2 Ειδικές Δοκιμασίες
11.2.1 Για κάθε δευτερόλεπτο του χρόνου εκτέλεσης: 1 δευτερόλεπτο.
11.2.2 Για κάθε παράκαμψη πόρτας: 60 δευτερόλεπτα.
11.2.3 Για κάθε επαφή με πάσαλο: 10 δευτερόλεπτα.
11.2.4 Αδυναμία Ολοκλήρωσης της Ειδικής: 30 λεπτά.
11.2.5 Παράκαμψη της Ειδικής: 45 λεπτά.
11.3 Ειδικές Ποινές
11.3.1 Μέγιστη Επιβαλλόμενη Ποινή (ΜΕΠ): 45 λεπτά.
11.3.2 Μέγιστος χρόνος καθυστέρησης για κάθε απλή (ΣΕΧ): Στο Συμπληρωματικό Κανονισμό, με ποινή ΜΕΠ.
11.3.3 Μέγιστος χρόνος καθυστέρησης για κάθε σκέλος: Στο Συμπληρωματικό Κανονισμό, με ποινή ΜΕΠ
11.3.4 Μέγιστος χρόνος καθυστέρησης για τον αγώνα (περισσότερα σκέλη): Στο
Συμπληρωματικό Κανονισμό, με ποινή ΜΕΠ.
11.3.5 Χάσιμο σειράς στην εκκίνηση κάθε διαδρομής: 60 δευτερόλεπτα για κάθε σειρά.
11.3.6 Μη χρήση ιμάντα σε δέσιμο εργάτη σε δέντρο: άρθρο 8.2
11.3.7 Μη χρήση κουβέρτας – πατάκι στο συρματόσχοινο: άρθρο 8.2
11.3.8 Για κάθε σφραγίδα ΣΕΔ που λείπει: 30 λεπτά.
11.3.9 Είσοδος στο ΣΕΔ από την αντίθετη μεριά: 30 λεπτά.
11.3.10 Είσοδος στο ΣΕΧ από την αντίθετη μεριά: 30 λεπτά.
11.3.11 Για παραβάσεις του ΚΟΚ: αποκλεισμός.
11.3.12 Μη χρήση κράνους από το πλήρωμα στις Ειδικές: αποκλεισμός
11.3.13 Μη χρήση ζώνης ασφαλείας από το πλήρωμα καθ’ όλο τον αγώνα: αποκλεισμός.
11.3.14 Εάν πλήρωμα που θέλει να παρακάμψει μια Ειδική, δεν εμφανιστεί στον αρμόδιο κριτή να το δηλώσει, για να χρεωθεί τις ανάλογες ποινές, μέχρι τη λήξη της ειδικής: αποκλεισμός.
11.3.15 Αν για οποιοδήποτε λόγο σταματήσει οριστικά η διεξαγωγή μιας διαδρομής πριν από τη διέλευση του τελευταίου πληρώματος είναι δυνατών να διαμορφωθεί κατάταξη της διαδρομής δίνοντας σε όλα τα πληρώματα που δεν συμπλήρωσαν τη διαδρομή λόγο της διακοπής το χειρότερο χρόνο που έχει επιτευχθεί πριν από τη διακοπή του αγώνα. Αυτή η κατάταξη μπορεί να διαμορφωθεί ακόμα και αν ένα πλήρωμα πέρασε τη διαδρομή σε φυσιολογικές συνθήκες. Η εφαρμογή αυτών των διατάξεων ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Αλυτάρχη. Σε περίπτωση που ο Αλυτάρχης θεωρήσει σαν μη φυσιολογικό το χειρότερο χρόνο που έχει επιτευχθεί μπορεί να διαλέξει μεταξύ των άλλων τεσσάρων χειρότερων χρόνων, αυτόν που θα είναι κατά τη γνώμη του, ο πιο αντιπροσωπευτικός. Τέλος κάθε πλήρωμα υπεύθυνο ή συνυπεύθυνο για τη διακοπή του αγώνα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ωφεληθεί από
Σελίδα 11 από 14
ΕΠΑ/ΟΜΑΕ Γενικός Κανονισμός Αγώνων Enduro 2017
αυτό το μέτρο. Θα χρεωθεί με τον χρόνο που επέτυχε, ασχέτως αν ο χρόνος αυτός είναι χειρότερος από τον υποθετικό χρόνο που δόθηκε στα άλλα πληρώματα.
11.3.16 Οι ποινές 11.2.1, 11.2.2, 11.2.3 προστίθενται μεταξύ τους. Οι ποινές 11.2.2, 11.2.3, 11.2.4 προστίθενται μεταξύ τους. Οι ποινές 11.3.2, 11.3.3, 11.3.4, 11.3.5, 11.3.6, 11.3.7, 11.3.8, 11.3.9, 11.3.10, 11.3.15 προστίθενται στις ποινές 11.1 και 11.2.
ΑΡΘΡΟ 12 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΙΣ
12.1 Ο λόγος οργάνωσης των ανασυγκροτήσεων είναι για να μειωθούν τα κενά μεταξύ των πληρωμάτων λόγω καθυστερημένων αφίξεων και / ή εγκαταλείψεων.
12.2 Στην άφιξη των ανασυγκροτήσεων τα πληρώματα θα δώσουν στον έφορο το καρνέ τους και θα λάβουν οδηγίες για την ώρα εκκίνησης.
Αμέσως μετά οφείλουν να οδηγήσουν τα οχήματα τους στον χώρο επιτηρούμενης στάθμευσης, εφόσον προβλέπεται. Η σειρά εκκίνησής τους (για το επόμενο τμήμα της διαδρομής ή σκέλος) θα είναι εκείνη της άφιξης (εκτός και εάν εν τω μεταξύ έχει εκδοθεί προσωρινή γενική κατάταξη μέχρι την ανασυγκρότηση οπότε τη σειρά εκκίνησης θα προσδιορίσει αυτή).
12.3 Για λόγους ασφαλείας ο αλυτάρχης, μπορεί να αποφασίσει να σταματήσει ένα σκέλος του αγώνα πριν τον προγραμματισμένο τερματισμό του. Στην περίπτωση αυτή θα οργανωθεί ένας ΣΕΧ που θα λειτουργήσει σαν τερματισμός σκέλους και όπου οι χρόνοι που πραγματοποιήθηκαν μέχρι το ΣΕΧ, θα χρησιμεύουν για την κατάταξη του σκέλους αυτού. Με απόφαση του Αλυτάρχη αυτό το σκέλος μπορεί να συνεχιστεί ή όχι, μπορεί να δοθεί νεκρός χρόνος, τα αυτοκίνητα μπορούν να μετακινηθούν σε φάλαγγα, ή ακόμα μπορεί να οργανωθεί ένας τερματισμός που θα υπόκειται ή όχι στους κανονισμούς του χώρου επιτηρούμενης στάθμευσης.
12.4 Για τις ανασυγκροτήσεις πρέπει ο Συμπληρωματικός Κανονισμός να αναφέρει αν αυτές υπόκεινται σε καθεστώς Parc Ferme.
ΑΡΘΡΟ 13 ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΤΗΡΟΥΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (PARC FERME)
13.1 Απαγορεύεται οποιαδήποτε βοήθεια, επισκευή ή ανεφοδιασμός στην εκκίνηση κάθε σκέλους. Η θέση του κινητήρα σε λειτουργία με ρυμούλκηση ή ώθηση από άλλον αγωνιζόμενο που συνεχίζει τον αγώνα στον χώρο του Parc Ferme τιμωρείται με 5 λεπτά ποινή.
Τα οχήματα θα υπόκεινται στους κανονισμούς των χώρων επιτηρούμενης στάθμευσης.
α. Από τη στιγμή εισόδου τους σε Ζώνη Σταθμού Ελέγχου και μέχρι την έξοδό τους από αυτή.
β. Από τη στιγμή εισόδου τους σε έναν χώρο Ανασυγκρότησης και μέχρι την αναχώρησή τους από αυτόν, εφόσον η Ανασυγκρότηση έχει χαρακτηριστεί σαν Parc Ferme από το Συμπληρωματικό Κανονισμό.
13.2 Κάθε παράβαση των κανονισμών των χώρων επιτηρούμενης στάθμευσης θα επιφέρει ποινή τουλάχιστον 10 ωρών που μπορεί να φθάσει μέχρι και τον αποκλεισμό.
13.3 Εάν οι υπεύθυνοι ασφαλείας ή τεχνικοί έφοροι, αν υπάρχουν, του αγώνα κρίνουν ότι στους χώρους εκκίνησης των σκελών ή στις εξόδους των χώρων επιτηρούμενης στάθμευσης ένα όχημα βρίσκεται σε επικίνδυνη κατάσταση για να κυκλοφορήσει πρέπει να ενημερώσουν αμέσως τον Αλυτάρχη ο οποίος μπορεί να ζητήσει την επισκευή του.
Στην περίπτωση αυτή τα λεπτά που θα απαιτηθούν γι’ αυτήν την επισκευή θα εκληφθούν σαν λεπτά καθυστέρησης σε τμήμα διαδρομής. Για να μην υποχρεωθεί το πλήρωμα να καλύψει την καθυστέρηση στη διαδρομή θα του δοθεί νέος χρόνος εκκίνησης. Κάθε πλήρωμα που εμφανίζεται στην εκκίνηση με καθυστέρηση μεγαλύτερη από 1 ώρα θα αποκλείεται από τον αγώνα.
13.4 Μόλις σταθμεύσουν τα οχήματα στον ειδικό χώρο στάθμευσης τα πληρώματα οφείλουν να εγκαταλείψουν τον χώρο επιτηρούμενης στάθμευσης χωρίς καθυστέρηση, ενώ η επανείσοδός τους από τη στιγμή αυτή απαγορεύεται απόλυτα.
13.5 Κατ’ εξαίρεση και με την επίβλεψη του αρμοδίου εφόρου, επιτρέπεται σε ένα πλήρωμα στον χώρο επιτηρούμενης στάθμευσης της εκκίνησης, των σταθμών ανασυγκρότησης ή στον τερματισμό σκέλους του αγώνα:
― Να αλλάξει ή επισκευάσει ένα ή δύο κατεστραμμένα λάστιχα με τα μέσα που διαθέτει το όχημα.
― Να αντικαταστήσει ένα σπασμένο παρ-μπριζ με δικαίωμα εξωτερικής βοήθειας, με άδεια του αλυτάρχη.
Αυτές οι επεμβάσεις πρέπει να έχουν τελειώσει πριν από την ώρα εκκίνησης διαφορετικά για κάθε λεπτό καθυστέρησης θα επιβάλλεται ποινή 10 δευτερολέπτων. Μέγιστη επιτρεπόμενη καθυστέρηση 30 λεπτά.
Σελίδα 12 από 14
ΕΠΑ/ΟΜΑΕ Γενικός Κανονισμός Αγώνων Enduro 2017
13.6 Για να αναχωρήσει ένα πλήρωμα από τον χώρο επιτηρούμενης στάθμευσης για την Εκκίνηση του αγώνα, από τους σταθμούς ανασυγκρότησης ή τερματισμού σκέλους του αγώνα, μπορεί να μπει στον χώρο επιτηρούμενης στάθμευσης 10 μόνο λεπτά πριν από την ώρα εκκίνησής του.
13.7 Μέσα στον χώρο επιτηρούμενης στάθμευσης επιτρέπεται να τεθούν οι κινητήρες σε λειτουργία με τη χρήση εξωτερικής μπαταρίας, η οποία όμως, μετά τη χρήση της απαγορεύεται να μεταφερθεί μέσα στο όχημα.
ΑΡΘΡΟ 14 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
14.1 Ο Αλυτάρχης του αγώνα είναι επιφορτισμένος για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και των διατάξεών του κατά τη διεξαγωγή του αγώνα.
14.2 Ο Αλυτάρχης με τη σύμφωνη γνώμη των Αγωνοδικών αποφασίζει πως θα λύνονται προβλήματα τα οποία θα δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια του αγώνα.
14.3 Κάθε ένσταση επί της εφαρμογής του κανονισμού θα μεταβιβάζεται προς εξέταση και απόφαση στους Αγωνοδίκες.
14.4 Κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από τον κανονισμό αυτό θα εξετάζεται από τους Αγωνοδίκες και οι οποίοι είναι οι μόνοι που έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν.
14.5 Σε περίπτωση αμφισβήτησης της ερμηνείας του κειμένου του παρόντος κανονισμού η μόνη αρμόδια να αποφασίσει είναι η EΠΑ-ΟΜΑΕ.
ΑΡΘΡΟ 15 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
15.1 Οι Αγωνοδίκες, έχουν το δικαίωμα με απόφασή τους, να τροποποιούν τις διατάξεις του συμπληρωματικού κανονισμού ανάλογα με τις συνθήκες και τις περιστάσεις που θα παρουσιασθούν και με τον όρο ότι, με μέριμνα της οργάνωσης, θα ειδοποιηθούν έγκαιρα για αυτές τις τροποποιήσεις όλοι όσοι δήλωσαν συμμετοχή.
15.2 Κάθε σχετική τροποποίηση ή συμπληρωματική διάταξη θα γίνεται γνωστή με αριθμημένα και χρονολογημένα δελτία πληροφοριών που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του συμπληρωματικού κανονισμού. Τα δελτία θα τοιχοκολληθούν στη Γραμματεία και στους πίνακες ανακοινώσεων του αγώνα. Επίσης θα κοινοποιηθούν, το συντομότερο δυνατό, απ’ ευθείας στους αγωνιζόμενους, οι οποίοι θα πρέπει να βεβαιώσουν την παραλαβή τους ενυπόγραφα, εκτός αν αυτό είναι αδύνατο λόγω της εξέλιξης του αγώνα.
ΑΡΘΡΟ 16 ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
Επιτρέπεται στους αγωνιζόμενους να τοποθετούν ελεύθερα πάνω στα αυτοκίνητά τους οποιαδήποτε διαφήμιση με τους παρακάτω όρους:
16.1 Το περιεχόμενό της να μην αντιβαίνει στους Νόμους του Ελληνικού Κράτους και στις διατάξεις της ΕΠΑ-ΟΜΑΕ.
16.2 Να μην προσβάλει τα χρηστά ήθη και έθιμα.
16.3 Να μην καλύπτει τις θέσεις που προορίζονται για τις πινακίδες των αριθμών συμμετοχής.
16.4 Να μην εμποδίζει την ορατότητα μέσα από όλα τα παράθυρα. (Επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφημιστικής ταινίας φάρδους μέχρι 10 cm στο πάνω μέρος του μπροστινού παρμπρίζ και μέχρι 8 cm στο πάνω μέρος του πίσω παραθύρου).
16.5 Να μην είναι πολιτικού ή θρησκευτικού χαρακτήρα.
16.6 Η τοποθέτηση των διαφημιστικών των χορηγών της οργάνωσης είναι υποχρεωτική και θα γίνει είτε σε μέρος του αυτοκινήτου που θα επιλέξει η οργάνωση, είτε από την ίδια την οργάνωση.
ΑΡΘΡΟ 17 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ
17.1 Για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα οι αγωνιζόμενοι πρέπει υποχρεωτικά να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και να συμμορφώνονται αναντίρρητα με τις οδηγίες, υποδείξεις και εντολές του Αλυτάρχη, των Αγωνοδικών, και των Εφόρων του αγώνα.
17.2 Για την ασφάλειά τους οι αγωνιζόμενοι πρέπει υποχρεωτικά να φέρουν καθ’ όλη τη διάρκεια των Ειδικών Διαδρομών προστατευτικό κράνος εγκεκριμένου τύπου, σύμφωνα με την εγκύκλιο 14/2017. Ακόμη πρέπει υποχρεωτικά να είναι δεμένοι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα με εγκεκριμένη ζώνη ασφαλείας 3 τουλάχιστον σημείων. Μέσα στο αυτοκίνητο απαγορεύεται να υπάρχουν ελεύθερα αντικείμενα ή εργαλεία. Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω δεν θα επιτρέπεται η εκκίνηση. Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω, δεν θα επιτρέπεται η εκκίνηση σε οποιοδήποτε ΣΕΧ.
ΑΡΘΡΟ 18 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΠΟΝΑ
18.1 Οι Ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται σύμφωνα με τον EAK.
Σελίδα 13 από 14
ΕΠΑ/ΟΜΑΕ Γενικός Κανονισμός Αγώνων Enduro 2017
18.2 Οι Ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στον Αλυτάρχη και πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από το παράβολο ένστασης. Το παράβολο ένστασης ορίζεται στο διπλάσιο του παραβόλου συμμετοχής. Οι ενστάσεις εκδικάζονται από τους Αγωνοδίκες. Το παράβολο της ένστασης επιστρέφεται εάν η ένσταση δεν γίνει δεκτή προς εξέταση από τους Αγωνοδίκες καθώς και αν δικαιωθεί ο ενιστάμενος.
18.3 Οι διαγωνιζόμενοι έχουν δικαίωμα έφεσης σύμφωνα με τον EAK. Το παράβολο της έφεσης είναι ίσο με το τριπλάσιο του παραβόλου συμμετοχής, καταβάλλεται δε με την υποβολή της πρόθεσης άσκησης έφεσης και για την επιστροφή ή όχι του χρηματικού ποσού ισχύει ό,τι προβλέπει ο ΕΑΚ.
18.4 Ενστάσεις για τη διεξαγωγή του αγώνα υποβάλλονται κατά την διάρκειά του και μέχρι μισή ώρα μετά τη λήξη του.
18.5 Ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται μέχρι και 30’ μετά την δημοσίευση για όλα τα οχήματα των προσωρινών αναλυτικών ανά όχημα αποτελεσμάτων.
ΑΡΘΡΟ 19 ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΒΡΑΒΕΙΑ
19.1 Η τελική κατάταξη των οχημάτων προκύπτει με βάση το χρόνο που χρειάστηκαν για να διανύσουν τις ειδικές δοκιμασίες του αγώνα συν τις ποινές των απλών διαδρομών συν τις όποιες άλλες ποινές δέχθηκε το όχημα. Το όχημα με τον μικρότερο χρόνο θα είναι ο νικητής του αγώνα κοκ
19.2 Σε περίπτωση ισοπαλίας νικητής ανακηρύσσεται όποιος έχει την καλύτερη επίδοση στην 1η Ειδική Δοκιμασία. Αν αυτό δεν αρκεί για να δώσει λύση στην ισοπαλία, λαμβάνονται υπόψη οι χρόνοι της 2ης, 3ης, 4ης, 5ης Ειδικής κλπ. Αν και πάλι δεν υπάρχει λύση τότε θα εφαρμόζεται ότι ορίζει ο Συμπληρωματικός Κανονισμός για την ισοπαλία.
Ο κανονισμός αυτός μπορεί να εφαρμοσθεί σε κάθε στιγμή του αγώνα.
19.3 Η ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων θα γίνει μετά τη λήξη του χρόνου υποβολής ενστάσεων.
19.4 Θα απονεμηθούν κύπελλα στα τρία πρώτα πληρώματα (οδηγούς και συνοδηγούς) κάθε κατηγορίας.
19.5 Ο διοργανωτής μπορεί να απονείμει επιπλέον έπαθλα κατά την κρίση του. Ο Συμπληρωματικός Κανονισμός πρέπει να προβλέπει τα επιπλέον κύπελλα που θα δώσει ο διοργανωτής.
ΑΡΘΡΟ 20 ΑΠΟΝΟΜΗ
20.1 Η απονομή των Επάθλων θα γίνει σε χρόνο και τόπο που θα ανακοινωθεί από την Οργάνωση και θα αναφέρεται στη προκήρυξη του αγώνα.
20.2 Εάν οι νικητές των διαφόρων επάθλων δεν εμφανισθούν στην τελετή της απονομής, χάνουν το δικαίωμα παραλαβής οποιουδήποτε βραβείου (χρηματικού ή κυπέλλου).
Σελίδα 14 από 14
 
Τεχνικός κανονισμός (4x4) Enduro εκτός δρόμου 2017
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ENDURO 4X4 2017
1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ
Τα αυτοκίνητα που συμμετέχουν σε αγώνες Enduro 4X4 εκτός δρόμου υποδιαιρούνται στις πιο κάτω κατηγορίες και ομάδες:
Ομάδα
Περιγραφή
Normal
Επιβατηγά αυτοκίνητα σειράς παραγωγής, χωρίς βελτιώσεις, ελευθερίες ή τροποποιήσεις, εκτός από αυτές που επιτρέπονται ρητά στον παρόντα κανονισμό
Open
Επιβατηγά αυτοκίνητα σειράς παραγωγής, βελτιωμένα σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό
R
Αυτοκίνητα των ομάδων T1, T2, T3, TZ1, T8 σύμφωνα με τους αντίστοιχούς τεχνικούς κανονισμούς της ΟΜΑΕ
F (Φορτηγά)
Φορτηγά αυτοκίνητα, σειράς παραγωγής
SSV/UTV
Ελαφρά τετράτροχα σύμφωνα με τον ξεχωριστό Τ.Κ SSV της ΟΜΑΕ
Τα αυτοκίνητα με τοξύλιο ή κλωβό ασφαλείας πρέπει να διαθέτουν ΔΤΤ.
2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
2.1 Σύστημα εξαγωγής
Oι οπές των σωλήνων εξαγωγής καυσαερίων πρέπει να είναι τοποθετημένες σε ελάχιστο ύψος 10 cm από το έδαφος.
H οπή της εξαγωγής καυσαερίων πρέπει να βρίσκεται μέσα στην περίμετρο του αυτοκινήτου, σε απόσταση όχι μικρότερη από 10 cm εσωτερικά από αυτήν την περίμετρο και πίσω από το νοητό κάθετο επίπεδο που περνά από το μέσο του μεταξονίου. Eξ άλλου θα πρέπει να υπάρχει μια αποτελεσματική προστασία έτσι ώστε οι υπερθερμασμένοι σωλήνες να μην μπορούν να προκαλέσουν εγκαύματα.
Tο σύστημα εξαγωγής καυσαερίων δεν πρέπει να έχει προσωρινό χαρακτήρα. Tα καυσαέρια δεν μπορούν να εξέρχονται παρά μόνο από το άκρο του συστήματος. Mέρη του πλαισίου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν μέρη του συστήματος εξαγωγής καυσαερίων.
2.2 Προφυλακτήρες
Επιτρέπεται η αλλαγή των προφυλακτήρων με άλλους. Σε κάθε περίπτωση ο νέος προφυλακτήρας πρέπει να μην ενέχει κίνδυνο για τους πεζούς ή αναβάτες, να μην περιέχει γωνίες ή αιχμές και να καλύπτει πλήρως και τις γωνίες του οχήματος.
2.3 Εργάτης (βίντσι)
Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται οποιοδήποτε μέρος του εργάτη, περιλαμβανομένων και των ράουλων (αν υπάρχουν), να εξέχει (προς τα εμπρος) από τον εμπρόσθιο προφυλακτήρα του αυτοκινήτου. Συνιστάται η χρήση γλίστρας αντί ράουλων.
2.4 Κοτσαδόρος
Ο κοτσαδόρος δεν πρέπει να εξέχει από την περίμετρο του αυτοκινήτου, περιλαμβανομένου και τυχόν εφεδρικού τροχού τοποθετημένου στην πίσω πόρτα.
2.5 Βοηθητικός φωτισμός
Επιτρέπεται η τοποθέτηση μπαλαντέζας φωτισμού για το συνοδηγό.
2.6 Σύστημα Φωτισμού
Βλ. J 283.16
2.7 Ποδιές προστασίας
H τοποθέτηση μιας προστατευτικής ποδιάς κάτω από το αυτοκίνητο επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι πράγματι αποτελεί προστατευτικό, ότι είναι αφαιρετή και ότι είναι σχεδιασμένη ειδικά και αποκλειστικά για να προστατεύει τα εξής μέρη: μηχανή, ψυγείο νερού, ανάρτηση, κιβώτιο ταχυτήτων, δεξαμενή Σελίδα 1 / 6
Τεχνικός κανονισμός (4x4) Enduro εκτός δρόμου 2017
καυσίμων, μετάδοση της κίνησης, σύστημα εξαγωγής καυσαερίων, φιάλες πυροσβεστήρων και το σύστημα διεύθυνσης.
Η προστατευτική ποδιά μπορεί να εκτείνεται σε όλο το πλάτος της κάτω πλευράς του εμπρόσθιου προφυλακτήρα μόνο αν βρίσκεται μπροστά από τον άξονα των εμπρός τροχών. Διαφορετικά δεν επιτρέπεται να καλύπτει όλο το πλάτος του αυτοκινήτου αλλά μόνο τα προστατευόμενα μηχανικά μέρη.
2.8 Τροχοί
Οι πλήρεις τροχοί (ελαστικό + ζάντα) πρέπει να καλύπτονται εξ΄ ολοκλήρου από τα φτερά σε ένα τόξο τουλάχιστον 60ο
2.9 Υγραεριοκίνηση
Στις κατηγορίες Normal & Open επιτρέπεται η ύπαρξη (και όχι η χρήση) συστήματος Υγραεριοκίνησης. Η δεξαμενή θα πρέπει να είναι επαρκώς στερεωμένη, και ΑΠΟΛΥΤΩΣ άδεια σε οποιαδήποτε στιγμή του αγώνα.
3 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Τα ελάχιστα υποχρεωτικά συστήματα ασφάλειας φαίνονται στους παρακάτω πίνακες.
Ομάδα
Ζώνες ασφαλείας
Καθίσματα
Γενικός διακόπτης
Πρόσθετες στερεώσεις
Open
Παραγωγής 3 σημείων
Παραγωγής
Ναι J 283.5.2
Open
4+ σημείων J 283.6
Σύμφωνα με J 283.20
Ναι J 283.5.2
Normal
Παραγωγής 3 σημείων
Παραγωγής
Ναι J 283.5.2
Normal
4+ σημείων J 283.6
Σύμφωνα με J 283.20
Ναι J 283.5.2
F (Φορτηγά)
Παραγωγής 3 σημείων
Παραγωγής
Ναι J 283.13
Ναι J 283.5.2
F (Φορτηγά)
4+ σημείων J 283.6
Σύμφωνα με J 283.20
Ναι J 283.13
Ναι J 283.5.2
Ομάδα
Κλωβός ασφαλείας (roll cage)
Τοξύλιο ασφαλείας (roll bar)
Εγκατεστημένη πυρόσβεση
Χειροκίνητη πυρόσβεση
Open
Ανοικτά (1)
Ναι J 283.7.2
Normal
Ανοικτά (1)
Ναι J 283.7.2
F (Φορτηγά)
Ανοικτά (1)
Ναι J 283.7.2
(1) Τα ανοικτά αυτοκίνητα, καθώς και εκείνα με αφαιρούμενη οροφή (σκληρή ή μαλακή), υποχρεούνται να τοποθετήσουν τοξύλιο ασφάλειας (roll bar), το οποίο ορίζεται ως κύριο τοξύλιο συν στοιχεία αντιστήριξης, σύμφωνα με το παρόν άρθρο και το άρθρο J 283.8. Συνιστάται η χρήση της οροφής, σε όποια ανοικτά αυτοκίνητα υπάρχει αυτή δυνατότητα.
(2) Σε κάθε περίπτωση χρήσης κλωβού ασφάλειας, ασχέτως αν είναι υποχρεωτικός ή όχι, είναι επίσης υποχρεωτικά τα ακόλουθα μέτρα ασφαλείας:
• Ζώνες 4+ σημείων σύμφωνα με J 283.6
• Καθισμάτων σύμφωνα με J 283.20
• Tο πλήρωμα πρέπει να φορά σε όλη τη διάρκεια του αγώνα κράνη (βλ. ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ (4x4))
Για όλες τις ομάδες είναι υποχρεωτικά τα ακόλουθα:
• Σωληνώσεις καυσίμου, αν έχει διαφοροποιηθεί η διαδρομή τους ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τους, σε σχέση με τις αρχικές, σύμφωνα με J 283.3.3. Σε κάθε περίπτωση συνιστάται η εφαρμογή του J 283.3.1 για προστασία ακόμα και των εργοστασιακών σωληνώσεων καυσίμου
• Δακτυλίου ρυμούλκησης σύμφωνα με J 283.10
• Καθρεπτών οπισθοπαρατήρησης σύμφωνα με J 283.9
• Παράθυρων σύμφωνα με J 283.11
• Ασφάλειας πέδησης σύμφωνα με J 283.4
• Λασπωτήρων σύμφωνα με J 283.19 με την εξαίρεση της ομάδας Normal, όπου γίνονται αποδεκτοί και οι εργοστασιακοί (αν υπάρχουν)
Σελίδα 2 / 6
Τεχνικός κανονισμός (4x4) Enduro εκτός δρόμου 2017
Διευκρινίζεται ότι μόνο οι παράγραφοι του J 283 και μόνο στις αντίστοιχες ομάδες, που αναφέρονται παραπάνω, είναι υποχρεωτικές στην εφαρμογή τους για τα αυτοκίνητα Enduro 4X4. Οι λοιπές παράγραφοι του J 283 είναι προαιρετικές για τα αυτοκίνητα αυτά. Αν όμως εφαρμοστούν οι προαιρετικές προβλέψεις (για παράδειγμα, δεξαμενή καυσίμου ασφαλείας, εγκατεστημένο σύστημα πυρόσβεσης σε Open) αυτό πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις αντίστοιχες παραγράφους του J 283.
4 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΟΜΑΔΑΣ Normal
4.1 Γενικά
Για να καταταχτεί ένα όχημα εκτός δρόμου – παντός εδάφους σε αυτή την ομάδα, θα πρέπει το όχημα αυτό να είναι στην κατάσταση, όπως αυτό παραδίδεται από τον κατασκευαστή και πωλείται στην αγορά και να μην έχει υποστεί καμιά άλλη αλλαγή, προσθήκη, βελτίωση σε οποιοδήποτε σημείο του (μηχανικό, αμαξώματος κ.α.), πέραν από αυτές που επιτρέπονται από τον παρόντα κανονισμό.
4.2 Αναρτήσεις, αμορτισέρ & ελατήρια - σούστες
Επιτρέπεται η τοποθέτηση ενισχυτικής μπάρας στους θόλους των αναρτήσεων.
Απαγορεύεται η ρύθμιση των ελατηρίων και των αμορτισέρ από το θάλαμο των επιβατών.
Δεν επιτρέπεται η αλλαγή ή η τροποποίηση κανενός σημείου στήριξης ή περιστροφής της ανάρτησης.
Eλατήρια: Oι βάσεις των ελατηρίων μπορεί να είναι ρυθμιζόμενες εφόσον το ρυθμιζόμενο είναι τμήμα της βάσης του ελατηρίου και είναι διαχωρισμένο από τα αρχικά τμήματα της ανάρτησης / αμαξώματος (να μπορεί να αφαιρεθεί).
• Ελικοειδή ελατήρια: Το μήκος, ο αριθμός των σπειρών, η διάμετρος του σύρματος, η εξωτερική διάμετρος, ο τύπος του ελατηρίου (προοδευτικό ή μη) και η μορφή των εδράσεων είναι ελεύθερα. Ο αριθμός των ελατηρίων και των βάσεών τους είναι ελεύθερος, αρκεί τα ελατήρια να τοποθετούνται εν σειρά.
• Eλατήρια με λάμες (σούστες): Tο μήκος, το φάρδος, το πάχος και η καμπυλότητα τους σε κάθετο επίπεδο, είναι ελεύθερα.
• Pάβδοι στρέψης: H διάμετρός τους είναι ελεύθερη.
Aμορτισέρ: Eίναι ελεύθερα με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός τους, ο τύπος τους (τηλεσκοπικά, με μπράτσο κλπ), η αρχή λειτουργίας τους (υδραυλικά, τριβής, μικτά κλπ) και τα σημεία στήριξής τους παραμένουν αμετάβλητα.
Όσον αφορά την αρχή λειτουργίας των αμορτισέρ αερίου αυτά εξομοιώνονται με υδραυλικά. Aν για την
αλλαγή του αμορτισέρ μιας ανάρτησης τύπου “Mac Pherson” ή άλλης που λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο είναι αναγκαίο να αλλάξει ολόκληρο το στοιχείο Mac Pherson τα αντικατασταθέντα τμήματα πρέπει να είναι μηχανικά ισοδύναμα με τα γνήσια και να έχουν τα ίδια σημεία στήριξης.
Tα δοχεία των υγρών μπορούν να τοποθετηθούν μέσα στο αμάξωμα εφόσον αυτό δεν τροποποιηθεί.
Αν τα αμορτισέρ έχουν ξεχωριστά δοχεία υγρών στο χώρο των επιβατών ή στο χώρο αποσκευών, αν ο τελευταίος δεν χωρίζεται από το χώρο επιβατών, αυτά πρέπει να είναι καλά στερεωμένα και προστατευμένα.
Δεν επιτρέπεται η προσθήκη αποστατών (spacers) στο πάνω ή κάτω τμήμα των αμορτισέρ.
4.3 Μπλοκέ ή διαφορικά περιορισμένης ολίσθησης
Επιτρέπεται η ύπαρξη ενός ή και περισσοτέρων μπλοκέ ή διαφορικών περιορισμένης ολίσθησης στους άξονες του αυτοκινήτου.
4.4 Ελαστικά-τροχοί
Επιτρέπεται η αλλαγή των αρχικών ελαστικών με ελαστικά εγκεκριμένα για χρήση δρόμου. Οι διαστάσεις των ελαστικών, είναι ελεύθερες εφόσον αυτά καλύπτονται πλήρως από τα φτερά του αμαξώματος σε ένα τόξο 60 μοιρών. Επιτρέπεται η αλλαγή ζάντας, εφόσον όμως οι διαστάσεις της είναι ίδιες (διάμετρος / πλάτος) με αυτές που φόραγε το όχημα από το εργοστάσιο.
Επιτρέπεται η χρήση αποστατών (spacers) όπως και ζαντών διαφορετικού offset με την προϋπόθεση ότι οι τροχοί δεν εξέχουν από τα φτερά.
4.5 Φρένα
Tο υλικό τριβής των φρένων είναι ελεύθερο όπως άλλωστε και ο τρόπος στερέωσης (περτσίνωμα, κόλλημα κλπ) με τον όρο ότι η επιφάνεια τριβής δεν θα αυξηθεί.
Σελίδα 3 / 6
Τεχνικός κανονισμός (4x4) Enduro εκτός δρόμου 2017
Tα προστατευτικά ελάσματα μπορούν να παραλειφθούν ή να τροποποιηθούν (λυγιστούν). Απαγορεύονται τα τακάκια από ανθρακονήματα - pure carbon. Οι δίσκοι / ταμπούρα και οι δαγκάνες / σιαγόνες πρέπει να είναι αυτά του κατασκευαστή.
Το σύστημα ABS μπορεί να απενεργοποιηθεί, οι εγκαταστάσεις όμως του κατασκευαστή πρέπει να παραμείνουν στο αυτοκίνητο.
Επιτρέπεται η αντικατάσταση των τσιμουχών και των προστατευτικών σκόνης των δαγκανών.
Mπορεί να προστεθεί σύστημα για να καθαρίζει τις λάσπες που μαζεύονται στους δίσκους των φρένων και στους τροχούς, αρκεί να μην έχει οποιαδήποτε επιπλέον λειτουργικότητα (πχ. ψύξη των φρένων)
4.6 Συμπλέκτης
Το υλικό του δίσκου συμπλέκτη είναι ελεύθερο, όχι όμως και το βολάν και το πλατό.
4.7 Συσσωρευτής (μπαταρία)
Eίναι ελεύθερος ο κατασκευαστής (μάρκα), η χωρητικότητα και τα καλώδια της μπαταρίας. H τάση και η θέση της μπαταρίας πρέπει να διατηρηθούν.
Επιτρέπεται η προσθήκη παροχής ρεύματος συνδεδεμένης με τη μπαταρία στο θάλαμο των επιβατών.
Η εγκατάσταση και χρήση δεύτερης μπαταρίας για χρήση αποκλειστικά από τον εργάτη και το σύστημα φωτισμού επιτρέπεται. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται η σχετική τροποποίηση του ηλεκτρικού κυκλώματος περιλαμβανομένης της ασφαλειοθήκης. Επίσης η μπαταρία μπορεί να βρίσκεται εκτός του θαλάμου του κινητήρα, με τους περιορισμούς που αναφέρονται στο J 255.5.8.3.
4.8 Γεννήτρια (αλτερνέιτορ)
Eπιτρέπεται η αλλαγή της με γεννήτρια μεγαλύτερης ισχύος (σε WATT), καθώς και η αντικατάσταση δυναμό από γεννήτρια.
4.9 Αμάξωμα
Tα διακοσμητικά τάσια, στεφάνια κ.λ.π. των τροχών πρέπει να αφαιρεθούν.
Το ταμπλό και η κεντρική κονσόλα πρέπει να παραμείνουν τα αρχικά.
Επιτρέπεται η τοποθέτηση προστατευτικών καλυμμάτων στα φώτα, με μοναδικό σκοπό την κάλυψη των κρυστάλλων των προβολέων και με την προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζουν την αεροδυναμική του αυτοκινήτου.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε σύστημα ασφάλισης του πώματος της δεξαμενής καυσίμου.
Επιτρέπεται η αντικατάσταση των πτερυγίων των εμπρός και πίσω υαλοκαθαριστήρων.
Τα πλαστικά ηχομονωτικά υλικά μπορούν να αφαιρεθούν από τα ανοίγματα των τροχών και μπορούν να αντικατασταθούν από αλουμινένια ή πλαστικά μέρη με το ίδιο σχήμα.
Τα σκαλοπάτια επιβίβασης οδηγού / πληρώματος καθώς και το rock sliders, είναι ελεύθερα,
συνιστάται όμως η αφαίρεσή τους.
Επιτρέπεται η αφαίρεση όλων των καθισμάτων που δεν χρησιμοποιούνται, μαζί με τις βάσεις τους και όλων των ζωνών ασφάλειας που δεν χρησιμοποιούνται.
Τα χαλάκια και οι μοκέτες είναι ελεύθερα και άρα μπορούν να αφαιρεθούν. Όμως, οι πλαϊνές ταπετσαρίες (στις πόρτες ή το αμάξωμα) και ο ουρανός δεν μπορούν να αφαιρεθούν
Τα διακοσμητικά σιρίτια είναι ελεύθερα.
Επιτρέπεται η σχάρα στην οροφή, καθώς και μόνιμη σκάλα πρόσβασης σε αυτή, όμως συνιστάται η αφαίρεση τους.
Αν υπάρχει πίσω εταζέρα, μπορεί να αφαιρεθεί.
4.10 Kινητήρας
Καλύμματα του κινητήρα φτιαγμένα από πλαστικό, των οποίων ο σκοπός είναι η απόκρυψη
μηχανικών μερών του κινητήρα, μπορούν να αφαιρεθούν, αν έχουν μόνο αισθητικό χαρακτήρα.
H ντίζα του γκαζιού μπορεί να αντικατασταθεί ή να τοποθετηθεί και δεύτερη, ανεξάρτητα αν προέρχεται από τον κατασκευαστή του αυτοκινήτου ή όχι.
Αυτή η δεύτερη ντίζα πρέπει να είναι ντίζα ανάγκης, δηλ. να βρίσκεται τοποθετημένη παράλληλα με την αρχική.
Οι βίδες και τα μπουζόνια μπορούν να αλλαχθούν, με την προϋπόθεση πως τα νέα έχουν
κατασκευαστεί από μαγνητικό υλικό.
Aνάφλεξη: O κατασκευαστής (μάρκα) και ο τύπος των μπουζί είναι ελεύθερα καθώς και το σύστημα περιορισμού των στροφών της μηχανής (κόφτης) και τα καλώδια υψηλής τάσης.
Η αρχική πλεξούδα πρέπει να διατηρηθεί και δεν επιτρέπεται η τροποποίηση της.
Σελίδα 4 / 6
Τεχνικός κανονισμός (4x4) Enduro εκτός δρόμου 2017
Oι αισθητήρες και τα εξαρτήματα ελέγχου, που εισάγουν δεδομένα στη μονάδα ελέγχου πρέπει να είναι αυτά του κατασκευαστή και να λειτουργούν όπως προβλέπεται.
Δεν μπορεί να προστεθεί αισθητήρας, ούτε για σκοπούς συλλογής δεδομένων. Απαγορεύεται η προσθήκη κάποιου διακόπτη στην αρχική πλεξούδα μεταξύ της ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου και ενός αισθητήρα ή ενός εξαρτήματος ελέγχου.
Σύστημα Ψύξης: O θερμοστάτης, το σύστημα ελέγχου του και η θερμοκρασία ενεργοποίησης είναι ελεύθερα. Mπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε σύστημα ασφάλισης του πώματος του ψυγείου.
Kαρμπυρατέρ: Tο αρχικό σύστημα πρέπει να διατηρηθεί. Eπιτρέπεται να τροποποιηθούν εκείνα τα στοιχεία του (των) καρμπυρατέρ που ρυθμίζουν τη δοσολογία της ποσότητας του καυσίμου που εισέρχεται στον θάλαμο καύσης, με την προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζουν με κανένα τρόπο τον εισαγόμενο αέρα. Eπιτρέπεται η αντικατάσταση του φίλτρου αέρα με άλλο, όπως το αρχικό. Σε κάθε περίπτωση το φιλτροκούτι θα πρέπει να είναι του κατασκευαστή.
Σύστημα έγχυσης: Tο γνήσιο σύστημα έγχυσης (injection) πρέπει να διατηρηθεί. Tα στοιχεία του συστήματος που βρίσκονται μετά τη συσκευή μέτρησης της ροής του αέρα και ρυθμίζουν την ποσότητα του καυσίμου που εισέρχεται στον θάλαμο καύσης μπορούν να τροποποιηθούν αλλά όχι να αντικατασταθούν, με την προϋπόθεση ότι δεν επιδρούν στην ποσότητα του εισαγόμενου αέρα.
Tα εξαρτήματα για την εισαγωγή δεδομένων στην κεντρική μονάδα του συστήματος έγχυσης (αισθητήρες και εξαρτήματα ελέγχου κλπ.) συμπεριλαμβανομένης και της λειτουργίας τους πρέπει να παραμένουν όπως τα αρχικά.
Απαγορεύεται η προσθήκη κάποιου διακόπτη στην αρχική πλεξούδα μεταξύ της ηλεκτρονικής
μονάδας ελέγχου και ενός αισθητήρα ή ενός εξαρτήματος ελέγχου.
Επιτρέπεται η αντικατάσταση του φίλτρου αέρα με άλλο, όπως το αρχικό. Σε κάθε περίπτωση το φιλτροκούτι θα πρέπει να είναι του κατασκευαστή.
Εξωτερική εισαγωγή αέρα (snorkel)
Επιτρέπεται η τοποθέτηση αγωγού εισαγωγής εξωτερικού αέρα για τον κινητήρα
Λίπανση: Eπιτρέπεται η αντικατάσταση του φίλτρου λαδιού με άλλο όπως το αρχικό. Eπιτρέπεται η τοποθέτηση διαφραγμάτων στο κάρτερ.
Βάσεις στήριξης: Οι βάσεις στήριξης του κινητήρα και του κιβωτίου πρέπει να είναι οι αρχικές. Το υλικό του ελαστικού τμήματος είναι ελεύθερο.
Σύστημα Eξαγωγής Kαυσαερίων:
Eίναι δυνατόν:
- να αφαιρεθεί το εσωτερικό του γνήσιου σιωπητήρα (σιλανσιέ),
- ή εναλλακτικά, να τροποποιηθεί η εξαγωγή από τον πρώτο σιωπητήρα (σιλανσιέ) μέχρι το τέλος της, με την προϋπόθεση ότι η μέγιστη διάσταση του αγωγού καυσαερίων θα είναι ή ίδια με εκείνη του σωλήνα που συνδέει τον πρώτο σιωπητήρα με το συλλέκτη εξαγωγής.
Εάν στον πρώτο σιωπητήρα υπάρχουν δύο εισαγωγές το εμβαδόν της τομής του αγωγού καυσαερίων της τροποποιημένης εξαγωγής πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο με το άθροισμα του εμβαδού των
τομών των δύο εισαγωγών.
Πρέπει να υπάρχει μόνο μια σωλήνα εξαγωγής, εκτός αν χρησιμοποιείται η αρχική εξαγωγή. H έξοδος των καυσαερίων πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο σημείο που βρισκόταν η αρχική.
Αυτές οι επιτρεπόμενες τροποποιήσεις δεν δίνουν το δικαίωμα για καμία τροποποίηση στο αμάξωμα και μπορούν να γίνουν, με τον όρο ότι πάντοτε θα τηρείται η νομοθεσία της χώρας στην οποία διεξάγεται το αγώνισμα σχετικά με την στάθμη θορύβου.
Επιτρέπονται πρόσθετα μέρη για τη στήριξη της εξαγωγής.
Ο σιγαστήρας είναι ένα τμήμα του τμήματος εξαγωγής που έχει σκοπό τη μείωση του επιπέδου θορύβου του οχήματος.
Η διατομή του σιγαστήρα πρέπει να είναι τουλάχιστον 170% της διατομής της σωλήνας εισόδου του και πρέπει να περιέχει ηχοαπορροφητικό υλικό, σε μορφή διάτρητου κατά 45% σωλήνα ή συνθετικής
μορφοποίησης.
Το μήκος του σιγαστήρα πρέπει να είναι μεταξύ 3 και 8 φορές τη διάμετρο εισόδου.
Ο σιγαστήρας μπορεί να διατίθεται ως ανταλλακτικό κολλημένο σε ένα τμήμα σωλήνα αλλά αυτή η σωλήνα δεν θεωρείται μέρος του σιγαστήρα.
O καταλύτης θεωρείται σαν σιωπητήρας (σιλανσιέ) και μπορεί να μετακινηθεί. Αν το όχημα εξοπλίζεται
Σελίδα 5 / 6
Τεχνικός κανονισμός (4x4) Enduro εκτός δρόμου 2017
με καταλύτη από τον κατασκευαστή (όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας), αυτός δεν επιτρέπεται να αφαιρεθεί ή να αφαιρεθεί το εσωτερικό του, επιτρέπεται όμως να μετακινηθεί.
Σύστημα Eλέγχου Tαχύτητας (Cruising Speed Controller): Aυτό το σύστημα μπορεί να αποσυνδεθεί.
4.11 Πρόσθετος εξοπλισμός
Επιτρέπονται χωρίς περιορισμό όλα εκείνα τα εξαρτήματα που δεν έχουν καμία επίδραση στη συμπεριφορά του αυτοκινήτου, όπως πχ. αυτά που καλυτερεύουν την αισθητική του αυτοκινήτου ή τις ανέσεις του εσωτερικού χώρου (φωτισμός, θέρμανση, ραδιόφωνο κλπ.), με την προϋπόθεση ότι δεν θα επιδρούν, έστω και με έμμεσο τρόπο στη μηχανική απόδοση του κινητήρα, στο σύστημα διεύθυνσης, στη μετάδοση, το φρενάρισμα ή το κράτημα του δρόμου (ευστάθεια).
Όλα τα συστήματα ελέγχου πρέπει να διατηρούν το ρόλο που έχουν προβλεφθεί για αυτά από τον
κατασκευαστή αλλά επιτρέπεται η προσαρμογή τους ώστε να γίνουν περισσότερο εύχρηστα και ευκολότερα προσιτά, πχ. προσθήκη επιμήκυνσης της λαβής χειρόφρενου, τοποθέτηση πρόσθετου πέλματος στο πεντάλ του φρένου κλπ.
Επιτρέπονται τα ακόλουθα:
• Μετρητικά όργανα, όπως ταχύμετρο κλπ. μπορούν να εγκατασταθούν ή να αντικατασταθούν, και πιθανά να έχουν διαφορετική λειτουργικότητα, με τον όρο πως η εγκατάστασή τους δεν εγκυμονεί κανένα κίνδυνο.
Εντούτοις, το ταχύμετρο δεν μπορεί να αφαιρεθεί σε περίπτωση που κάτι τέτοιο απαγορεύεται από τον Συμπληρωματικό Κανονισμό του αγώνα.
Τα όργανα πλοήγησης (GPS / PC) είναι ελεύθερα ή μπορεί να περιορίζονται / επιβάλλονται από τον συμπληρωματικό κανονισμό του αγώνα.
• Το τιμόνι είναι ελεύθερο αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί τιμόνι ταχείας απασφάλισης. Η κλειδαριά του τιμονιού μπορεί να απενεργοποιηθεί.
4.12 Βάρος απόδειξης
Για οποιαδήποτε αλλαγή, προσθήκη, βελτίωση που μπορεί να προκύψει αμφιβολία, ο συμμετέχων είναι υποχρεωμένος να φέρει επίσημα έγγραφα (όχι φωτοαντίγραφα), που να αποδεικνύουν ότι ο πρόσθετος εξοπλισμός, βελτίωση, αλλαγή παρέχεται από τον κατασκευαστή σε μορφή μαζικής παραγωγής.
5 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΟΜΑΔΑΣ OPEN
5.1 Γενικά
Στην ομάδα αυτή κατατάσσονται υποχρεωτικά όσα οχήματα εκτός δρόμου – παντός εδάφους έχουν υποστεί προσθήκες, βελτιώσεις, αλλαγές που έχουν σαν αποτέλεσμα να μην μπορούν να συμπεριληφθούν στην κατηγορία Normal
Τέτοιας μορφής βελτιώσεις, προσθήκες, αλλαγές μπορεί να είναι: αλλαγή αριθμού αμορτισέρ ή τρόπου λειτουργίας τους, αριθμού ελατηρίων ή αρχής ή τρόπου λειτουργίας τους, στήριξη ανάρτησης, βελτιώσεις κινητήρα, αμαξώματος, αλλαγές συστήματος αναπνοής κ.α.
Στην ομάδα Open επιτρέπονται όλες οι βελτιώσεις ακόμα και αν δεν προβλέπονται σαφώς, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα αναφερόμενα στα άρθρα 3 (γενικές διατάξεις) και 4 (συστήματα ασφάλειας) του παρόντος κανονισμού καθώς και στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ (4x4)
5.2 Ελαστικά - τροχοί
Οι διαστάσεις των ελαστικών και των ζαντών είναι ελεύθερες, αρκεί οι τροχοί να καλύπτονται πλήρως από τα φτερά του αμαξώματος, το μέγιστο πλάτος πρόσθετων φτερών που θα χρησιμοποιηθούν για αυτό το σκοπό δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 16 εκατοστά σε κάθε πλευρά και πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον κατά 60 μοίρες τους τροχούς.
7 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΟΜΑΔΑΣ F (ΦΟΡΤΗΓΑ)
Τα αυτοκίνητα της ομάδας αυτής ειναι φορτηγά και έχουν όλες τις ελευθερίες και τους περιορισμούς της ομάδας Open.
Σελίδα 6 / 6